Formuláre pre vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciachNariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach je zamerané na zlepšenie, zjednodušenie a urýchlenie spolupráce súdov pri vykonávaní dôkazov.

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska. Medzi Dánskom a niektorými členskými štátmi platí Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchopdných veciach z r. 1970.

Nariadenie upravuje dva spôsoby vykonávania dôkazov medzi členskými štátmi: priame zasielanie dožiadaní medzi súdmi a priame vykonanie dôkazu dožadujúcim súdom.

Dožadujúci súd je súd, ktorému napadol návrh/žaloba alebo ktorý koná vo veci. Dožiadaný súd je súd iného členského štátu, ktorý je príslušný na vykonanie dôkazov. Ústredný orgán má za úlohu poskytovať informácie a hľadať riešenia pre problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s dožiadaním.

Nariadenie zavádza použitie desiatich tlačív.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o Vykonávaní dôkazov.

Súvisiace prílohy

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o vykonávaní dôkazov PDF (319 Kb) sk

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.
Od 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Podľa dohody o vystúpení sa však právo EÚ bude uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia. Spojené kráľovstvo možno vo formulároch zaškrtávať do konca prechodného obdobia, t. j. 31. decembra 2020.

 • Tlačivo A - Žiadosť o vykonanie dôkazu
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo B - Potvrdenie prijatia žiadosti o vykonanie dôkazu
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo C - Žiadosť o doplnenie údajov na vykonanie dôkazu
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo D - Potvrdenie o prijatí zálohy alebo preddavku
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo E - Oznámenie týkajúce sa žiadosti o osobitných postupoch alebo o použitie komunikačných technológií
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo F - Oznámenie dňa, hodiny a miesta vykonania dôkazu a podmienky účasti
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo G - Upovedomenie o odklade
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo H - Informácia o vykonaní dožiadania
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo I - Žiadosť o priame vykonanie dôkazu
  • sk_in slovenčina
 • Tlačivo J - Informácia od ústredného/príslušného orgánu
  • sk_in slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia : 01/10/2015