Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Dědická řízení

Vnitrostátní právní úprava dědického řízení se v jednotlivých členských státech významně liší (například pokud jde o otázky, kdo dědí, jak velké jsou podíly či povinné podíly, jak rozsáhlá je testamentární svoboda, jak se má pozůstalost spravovat, rozsah, v jakém závazky přecházejí na dědice atd.). V přeshraničních dědických řízeních je především nutné určit, které právo se použije a který soud je příslušný k tomu, aby věc projednával.

Podstatným krokem ke zjednodušení přeshraničního dědického řízení bylo přijetí nových unijních pravidel dne 4. července 2012, která občanům usnadní řešení právních aspektů mezinárodních dědických řízení. Nová pravidla se použijí pro zůstavitele, kteří skonají dne 17. srpna 2015 či později.

Nařízení zajistí, aby bylo přeshraniční dědictví projednáno soudržně, v rámci jednoho práva a jedním orgánem. V zásadě jsou příslušné projednávat dědické řízení soudy členského státu, ve kterém měl zůstavitel své poslední obvyklé bydliště, a použije se právo tohoto členského státu. Avšak občané si mohou zvolit, aby se na jejich dědictví použilo právo státu, jehož jsou státními příslušníky. U přeshraničního dědictví použití jednoho práva jedním orgánem vyloučí souběžná řízení a případná konfliktní soudní rozhodnutí. Zajistí se tím rovněž uznávání rozhodnutí vydaných v jednom členském státě v celé Unii bez nutnosti vést další zvláštní řízení.

Nařízení rovněž zavádí evropské dědické osvědčení. Tento dokument vydávaný orgánem projednávajícím dědictví mohou dědicové, odkazovníci, vykonavatelé závěti a správci pozůstalosti použít pro prokázání svého postavení a výkon práv nebo pravomocí v jiných členských státech. Vydané evropské dědické osvědčení bude uznáno ve všech členských státech bez nutnosti zvláštního řízení.

Dne 9. prosince 2014 přijala Komise prováděcí nařízení, které stanoví formuláře pro dědické nařízení:

- Word Word (297 Kb) cs

- PDF PDF (747 Kb) cs

Mezi těmito formuláři je evropské dědické osvědčení:

Word Word (192 Kb) cs

- PDF PDF (462 Kb) cs

Na portálu evropské e-justice bude možné v blízké budoucnosti tyto formuláře vyplňovat online.

Dánsko, Irsko a Spojené království se nařízení neúčastní. V důsledku toho se přeshraniční dědická řízení vedená orgány těchto tří členských států budou i nadále řídit jejich vnitrostátními pravidly.

Otázky dědické daně jsou z působnosti nařízení vyloučeny.

Informace o nových pravidlech dědického řízení v EU najdete v této brožuře.

Úřední oznámení učiněná členskými státy, které se účastní nařízení, lze nalézt zde:

- oznámení podle článku 78 PDF (523 KB) cs

- oznámení podle článku 79 PDF (268 KB) cs

Otázky dědické daně jsou z působnosti nařízení vyloučeny.

Chcete-li konzultovat informační přehledy o vnitrostátním dědickém právu a řízeních v konkrétním členském státě, klikněte prosím na vlaječku příslušné země na této stránce. Tyto informační přehledy byly připraveny Evropskou soudní sítí pro občanské a obchodní věci ve spolupráci s Radou notářů Evropské unie (CNUE).

CNUE provozuje stránku Successions in Europe, která vám může pomoci nalézt odpovědi na dotazy k dědickému řízení v 22 členských státech.

Pokud máte zájem vyhledat notáře v konkrétním členském státě, můžete použít vyhledávací nástroj vyhledání notáře, který poskytuje Evropská komise ve spolupráci s účastnícími se notářskými asociacemi.

Vnitrostátní úprava registrace závětí se výrazně liší. V některých členských státech musí osoba pořizující závěť („zůstavitel“) svou závěť registrovat. V jiných členských státech je registrace doporučena nebo se týká pouze některých druhů závětí. V několika málo státech registry závětí vůbec neexistují.

Pokud potřebujete zjistit, jak registrovat závěť v konkrétním členském státě nebo zda zůstavitel pořídil závěť, konzultujte informační přehledy připravené Evropskou sítí asociace registrů závětí (ENRWA), které jsou k dispozici ve třech, případně čtyřech jazycích. Tyto informační přehledy vysvětlují, jak v každém členském státě závěť registrovat, případně vyhledat.

Poslední aktualizace: 04/05/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.