Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Prawo spadkowe

Krajowe przepisy prawa spadkowego różnią się znacząco między państwami członkowskimi (na przykład pod względem grona spadkobierców, udziału spadkowego i wysokości zachowku, zakresu swobody testowania, sposobu zarządzania masą spadkową, zakresu odpowiedzialności spadkobierców za długi, itd.). W przypadku dziedziczenia o charakterze międzynarodowym konieczne jest zatem ustalenie sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy oraz prawa właściwego.

Ważnym krokiem ułatwiającym dziedziczenie o charakterze międzynarodowym stanowiło przyjęcie w dniu 4 lipca 2012 r. nowych unijnych przepisów na potrzeby uproszczenia formalności prawnych dotyczących międzynarodowych spadków, z którymi to formalnościami muszą sobie radzić obywatele. Przepisy te mają zastosowanie w przypadku dziedziczenia po osobach zmarłych począwszy od 17 sierpnia 2015 r.

Przepisy rozporządzenie gwarantują, że międzynarodowe sprawy spadkowe będą traktowane w sposób spójny oraz rozpatrywane zgodnie z prawem jednego państwa i przez jeden organ. Co do zasady, prawo właściwe dla poszczególnych spraw spadkowych i sąd właściwy ustala się na podstawie ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego. Obywatele mogą jednak zdecydować, że prawem właściwym dla ich sprawy spadkowej powinno być prawo państwa, którego obywatelstwo posiadają. W międzynarodowej sprawie spadkowej stosowanie prawa jednego państwa przez jeden organ zapobiega przypadkom prowadzenia równoległych postępowań i wydawania sprzecznych orzeczeń sądowych. Gwarantuje to również, że orzeczenia wydane w poszczególnych państwach członkowskich są uznawane na terytorium Unii bez potrzeby przeprowadzania specjalnej procedury.

Rozporządzenie wprowadza także europejskie poświadczenie spadkowe. Ten dokument wydawany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie spadkowej na potrzeby spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców majątku spadkowego można wykorzystać, gdy zachodzi konieczność udowodnienia ich praw i uprawnień w innych państwach członkowskich. Z chwilą jego wydania europejskie poświadczenie spadkowe jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzania specjalnej procedury.

W dniu 9 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze wprowadzające formularze, które mają być stosowane do celów wykonywania rozporządzenia w sprawie spadków:

- Word Word (322 Kb) pl

- PDF PDF (762 Kb) pl

Wśród tych formularzy można znaleźć europejskie poświadczenie spadkowe:

- Word Word (196 Kb) pl

- PDF PDF (464 Kb) pl

W najbliższej przyszłości na portalu „e-Sprawiedliwość” zostanie wprowadzona możliwość wypełniania formularzy w trybie online.

W Danii, Irlandii i Zjednoczonym Królestwie nie stosuje się powyższego rozporządzenia. W konsekwencji postępowanie w sprawach dotyczących międzynarodowych spadków prowadzone przez organy tych trzech państw w dalszym ciągu będzie regulowane ich przepisami krajowymi.

Z zakresu rozporządzenia wyłączono zagadnienia związane z podatkiem spadkowym.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o nowych przepisach, zachęcamy do zapoznania się z poniższą broszurą.

Oficjalne notyfikacje państw członkowskich uczestniczących w stosowaniu rozporządzenia można znaleźć tutaj:

- notyfikacje na podstawie art. 78 PDF (436 KB) pl

- notyfikacje na podstawie art. 79 PDF (189 KB) pl

Aby zapoznać się z arkuszami informacyjnymi dotyczącymi materialnych i procesowych aspektów krajowego prawa spadkowego w poszczególnych państwach członkowskich, proszę kliknąć na flagę odpowiedniego państwa umieszczoną na niniejszej stronie. Arkusze informacyjne zostały opracowane w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-sprawy cywilne) we współpracy z Radą Notariatów UE (CNUE).

Spadki w Europie to strona internetowa prowadzona przez Radę Notariatów UE. Strona umożliwia znalezienie informacji na temat postępowania spadkowego w 22 państwach członkowskich.

Aby znaleźć notariusza w danym państwie członkowskim, można skorzystać z narzędzia umożliwiającego wyszukiwanie notariuszy (Znajdź notariusza). Narzędzie to udostępnia Komisja Europejska we współpracy z uczestniczącymi w projekcie stowarzyszeniami notarialnymi.

Między przepisami krajowymi dotyczącymi testamentów istnieją znaczne różnice. W niektórych państwach członkowskich osoba sporządzająca testament (zwana spadkodawcą) musi go zarejestrować. W innych państwach członkowskich zaleca się rejestrację jedynie niektórych rodzajów testamentów. W kilku państwach członkowskich nie istnieją rejestry testamentów.

W przypadku gdy zajdzie konieczność zarejestrowania testamentu w danym państwie członkowskim lub w razie potrzeby uzyskania informacji o tym, czy zmarły sporządził testament, istnieje możliwość zapoznania się z arkuszami informacyjnymi przygotowanymi przez Stowarzyszenie Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentowych (ENRWA), które to arkusze są dostępne w 3-4 językach. W arkuszach informacyjnych wyjaśniono, jak w poszczególnych państwach członkowskich można zarejestrować testament oraz zawarto porady, w jaki sposób sprawdzić, czy testament został sporządzony.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.