NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Succesiunile

Reglementările naționale în materie succesorală diferă considerabil de la un stat membru la altul (de exemplu, în ceea ce privește calitatea de moștenitor, cotele-părți și rezerva succesorală, limitele libertății de a dispune prin testament, administrarea masei succesorale, răspunderea moștenitorilor pentru datoriile succesiunii etc.). În cazurile de succesiune transfrontalieră, este necesar să se stabilească ce instanță este competentă să dezbată moștenirea și ce lege se aplică.

Un pas important pentru facilitarea succesiunilor transfrontaliere a fost adoptarea, la 4 iulie 2012, a unor noi norme la nivelul Uniunii menite să ușureze gestionarea de către cetățeni a aspectelor juridice ale unei succesiuni internaționale. Aceste noi norme se aplică succesiunilor persoanelor decedate după data de 17 august 2015, inclusiv.

Regulamentul garantează faptul că succesiunile transfrontaliere sunt tratate în mod coerent, în temeiul unei singure legislații și de către o singură autoritate. În principiu, instanțele judecătorești din statul membru în care cetățenii și-au avut ultima reședință obișnuită vor fi competente să dezbată succesiunea și se va aplica legislația acestui stat membru. Cu toate acestea, cetățenii pot opta ca legea țării a căror cetățenie o dețin să fie cea care să se aplice succesiunii lor. Prin aplicarea unei singure legi de către o singură autoritate în cazul unei succesiuni transfrontaliere se evită proceduri paralele și hotărâri judecătorești eventual contradictorii. De asemenea, regulamentul asigură faptul că hotărârile pronunțate într-un stat membru sunt recunoscute în întreaga Uniune, fără să fie nevoie de nicio procedură specială.

Regulamentul introduce și un certificat european de moștenitor (CEM). Acest document, eliberat de către autoritatea care se ocupă de succesiune, poate fi folosit de către moștenitorii, legatarii, executorii testamentari sau administratorii succesiunii în scopul dovedirii statutului și al exercitării drepturilor sau a competențelor lor în alte state membre. Odată emis, CEM va fi recunoscut în toate statele membre, fără a fi necesară nicio altă procedură specială.

La data de 9 decembrie 2014, Comisia a adoptat un regulament de punere în aplicare în care a stabilit formularele care trebuie folosite în temeiul Regulamentului privind succesiunile:

- Word Word (317 Kb) ro

- PDF PDF (608 Kb) ro

Printre aceste formulare se numără și certificatul european de moștenitor (CEM):

- Word Word (196 Kb) ro

- PDF PDF (383 Kb) ro

Portalul e-justiție va oferi în curând posibilitatea de a completa aceste formulare online.

Danemarca, Irlanda și Regatul Unit nu iau parte la regulament. Ca urmare, succesiunile transfrontaliere dezbătute de către autoritățile din aceste trei state membre vor continua să fie supuse normelor naționale.

Aspectele legate de taxele de succesiune sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Veți găsi informații despre noile norme privind succesiunea în UE în această broșură.

Notificările oficiale făcute de statele membre cărora li se aplică regulamentul sunt disponibile aici:

- notificare în temeiul articolului 78 PDF (456 KB) ro

- notificare în temeiul articolului 79 PDF (264 KB) ro

Pentru a consulta fișele informative privind legislația și procedurile naționale în materie de succesiuni din fiecare stat membru, puteți face clic pe drapelul țării respective de pe această pagină. Aceste fișe informative au fost pregătite de Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE-civilă), în cooperare cu Consiliul Notarilor din UE (CNUE).

Site-ul Succesiuni în Europa, propus de CNUE, vă poate ajuta să găsiți răspunsuri la întrebări referitoare la procedurile succesorale în 22 de state membre.

Dacă doriți să găsiți un notar într-un stat membru, puteți utiliza instrumentul de căutare Găsiți un notar pus la dispoziție de Comisia Europeană în colaborare cu asociațiile notarilor participante.

Normele naționale în materie de înregistrare a testamentelor variază în mod considerabil. În unele state membre, persoana care face un testament (testatorul) trebuie să îl înregistreze. În alte state membre, înregistrarea este doar recomandată sau vizează numai anumite tipuri de testament. În câteva state membre, nu există registre de evidență a testamentelor.

Dacă doriți să știți cum puteți înregistra un testament într-un stat membru sau dacă o persoană decedată a făcut testament, puteți consulta fișele informative elaborate de Asociația Rețelei Europene a Registrelor de Succesiuni (ENRWA), disponibile în 3-4 limbi. Aceste fișe informative explică cum puteți înregistra un testament în fiecare stat membru și oferă consiliere cu privire la modul în care se poate efectua o căutare a unui testament în fiecare stat membru.

Ultima actualizare: 04/05/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.