Formulär för småmålEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande ska förbättra och förenkla förfarandena för fordringar av civil eller kommersiell natur på högst 2 000 euro.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder utom Danmark.

Småmålsförfarandet bygger på användning av standardformulär. Förfarandet är skriftligt om inte domstolen anser att det behövs muntliga förhandlingar.

Förordningen innehåller också tidsfrister för parterna och domstolen för att skynda på processen.

Enligt denna förordning används fyra standardformulär.

Läs mer på vår sida om småmål.

Bakgrundsmaterial

Handbok för småmålsförfarandet PDF (1292 Kb) sv

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

 • Formulär A - Ansökningsformulär
  • sv_in svenska
 • Formulär B - Begäran från domstolen om komplettering och/eller rättelse av ansökningsformuläret
  • sv_in svenska
 • Formulär C - Svarsformulär
  • sv_in svenska
 • Formulär D - Intyg om dom i ett europeiskt småmålsförfarande
  • sv_in svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering : 01/10/2015