Det Europæiske Retsinstitut

Det Europæiske Retsinstitut er en uafhængig nonprofitorganisation, hvis målsætning er at bidrage til bedre lovgivning i Europa, styrke den retlige integration i Europa og skabe et stærkere retsfællesskab.

Baggrund

Det Europæiske Retsinstitut (ELI) blev grundlagt den 1. juni 2011 som en international nonprofitorganisation. Sir Francis Jacobs blev udnævnt til ELI's første formand. I september 2013 blev han efterfulgt af Diana Wallis, forhenværende medlem af Europa-Parlamentet, som leder af instituttet. I 2015 blev Diana Wallis genvalgt som formand for ELI for en ny periode på 2 år. Instituttets. Instituttets sekretariat ligger i Wien, Østrig, og administreres af universitetet i Wien.

Målsætninger

ELI bygger på et væld af forskellige retlige traditioner og samarbejde mellem jurister med forskellig faglig baggrund og er inspireret af American Law Institute. ELI evaluerer og fremmer udviklingen af lovgivning, retspolitik og retspraksis i en global sammenhæng. Det gennemfører og tilskynder til forskning på tværs af EU's grænser og er et forum for diskussion og samarbejde mellem jurister – akademikere, dommere, advokater osv., der repræsenterer en bred vifte af retlige traditioner.

ELI vælger selv sine egne arbejdsopgaver, men høres også af institutioner, som arbejder med udviklingen af lovgivningen på europæisk, internationalt eller nationalt plan.

Medlemmer

Instituttet samler ikke blot akademikere, men også advokater og dommere fra hele Europa.

Der findes to typer medlemmer: medlemmer, der deltager i instituttets aktiviteter på grundlag af deres egne personlige og faglige overbevisning, og observatører uden stemmeret, som enten kan være enkeltpersoner eller juridiske enheder (institutionelle observatører) såsom europæiske institutioner, nationale myndigheder eller juridiske organisationer. Blandt observatørerne kan nævnes Europa-Parlamentet, UNIDROIT, UNCITRAL og flere højesteretter.

Medlemmerne kan stille forslag til projekter, som instituttet skal arbejde med, kommentere projekter i udviklingsforløbet og deltage i ELI's generalforsamling, en årligt tilbagevendende begivenhed med deltagelse af mange aktører inden for retsvæsenet fra hele Europa og resten af verden.

Projekter

ELI-projekter dækker alle aspekter af lovgivningen – materielle bestemmelser og procedureregler såvel som privatret og offentlig ret. Alle projekter, der gennemføres under ELI, skal være til gavn for den europæiske borger, opfylde et udtrykkeligt praktisk behov og sigte mod resultater, der potentielt kan få en umiddelbar, praktisk indvirkning. For at blive gennemført skal ELI's projekter godkendes af en bredt sammensat kreds af uafhængige jurister og uden hensyn til bestemte deltageres interesser eller begrænsninger af politisk art.

Relevante links

European Law Institute (ELI)

Sidste opdatering: 04/02/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.