Euroopa Õigusinstituut

Euroopa Õigusinstituut on sõltumatu mittetulundusühendus, mis loodi selleks, et edendada Euroopas paremat õigusloomet, Euroopa õiguslikku integreerimist ja tugevama Euroopa õiguskeskkonna loomist.

Üldteave

Euroopa Õigusinstituut loodi rahvusvahelise mittetulundusühendusena 1. juunil 2011. Instituudi esimeseks presidendiks valiti Sir Francis Jacobs. 2013. aasta septembris sai Sir Francis Jacobsi järel instituudi juhiks endine Euroopa Parlamendi liige Diana Wallis. 2015. aastal valiti Diana Wallis veel kaheks aastaks Euroopa Õigusinstituudi presidendiks. Instituudi sekretariaat asub Austrias Viini Ülikooli ruumides.

Peamised eesmärgid

Võttes aluseks erinevatest õigustraditsioonidest tuleneva rikkaliku kogemustepagasi ja erineva ametialase taustaga juristide koostöö ning saades inspiratsiooni Ameerika Õigusinstituudi tegevusest, hindab ja edendab Euroopa Õigusinstituut õiguse, õiguspoliitika ja õiguspraktika arengut. Instituut korraldab ja hõlbustab üleeuroopalist teadustegevust ning pakub foorumit arutelude korraldamiseks ja koostööks eri õigustraditsioonidega juristidele (õppejõud, kohtunikud, advokaadid ning muud õigusvaldkonna spetsialistid).

Oma ülesannete täitmiseks tegutseb instituut omal algatusel. Samuti on instituudiga võimalik konsulteerida teistel institutsioonidel, kes tegelevad õiguse arendamisega kas Euroopa, rahvusvahelisel või riiklikul tasandil.

Liikmed

Instituut ühendab lisaks akadeemiliste ringkondade esindajatele ka õigusvaldkonna töötajaid ja kohtunikke kogu Euroopast.

Liikmed jagunevad kahte kategooriasse: liikmed, kes osalevad instituudi tegevuses, esindades oma isiklikke ja ametialaseid seisukohti, ning hääleõiguseta vaatlejad, kelleks võivad olla kas üksikisikud või juriidilised isikud (institutsioonide vaatlejad), nagu ELi institutsioonid, liikmesriikide ametiasutused või juristide kutseühendused. Vaatlejana on instituudi liikmeks näiteks Euroopa Parlament, Rahvusvaheline Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (UNIDROIT), ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjon (UNCITRAL) ja hulk ülemkohtuid.

Liikmed võivad teha ettepanekuid instituudi tulevaste projektide kohta, esitada oma seisukohti käimasolevate projektide kohta ning osaleda Euroopa Õigusinstituudi üldkogu töös. Üldkogu raames tulevad kord aastas kokku õigusvaldkonna töötajad kogu Euroopast ja ka väljastpoolt.

Projektid

Euroopa Õigusinstituudi projektid hõlmavad kõiki õigusvaldkondi: materiaal- ja menetlusõigus ning era- ja avalik õigus. Kõik instituudi egiidi all rakendatavad projektid peavad teenima Euroopa kodanike huve, täitma ilmset praktilist vajadust ja avaldama võimaluse korral vahetut praktilist mõju. Õigusinstituudi projektidele peavad andma heakskiidu arvukad juristid, kes tegutsevad sõltumatult ega esinda konkreetsete sidusrühmade huve või teatavaid poliitilisi seisukohti.

Lingid

Euroopa Õigusinstituut

Viimati uuendatud: 04/02/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.