Eiropas Tiesību institūts

Eiropas Tiesību institūts ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas izveidota, lai palīdzētu uzlabot tiesību aktu izstrādi Eiropā, veicinātu Eiropas tiesisko integrāciju un spēcīgākas Eiropas juridiskās kopienas veidošanos.

Vispārīga informācija

Eiropas Tiesību institūts tika dibināts 2011. gada 1. jūnijā kā starptautiska bezpeļņas organizācija. Par pirmo Eiropas Tiesību institūta (ETI) prezidentu ievēlēja seru Fransisu Džeikobsu (Sir Francis Jacobs). 2013. gada septembrī bijusī Eiropas Parlamenta deputāte Diāna Valisa (Diana Wallis) pārņēma institūta vadību no Fransisa Džeikobsa. 2015. gadā Diāna Valisa tika pārvēlēta par ETI vadītāju uz otru pilnvaru termiņu. Institūta sekretariāts atrodas Vīnē, Austrijā, un to uztur Vīnes Universitāte.

Galvenie mērķi

Balstoties uz bagātīgu dažādu juridisko tradīciju loku un sadarbību starp juristiem ar dažādu profesionālo pieredzi, kā arī iedvesmojoties no Amerikas Tiesību institūta (American Law Institute) darbības, ETI novērtēs un stimulēs tiesību, tiesībpolitikas un prakses attīstību globālā kontekstā. Tas veic un veicina Eiropas mēroga pētniecisko darbību un nodrošina forumu diskusijām un sadarbībai starp juristiem – akadēmisko aprindu pārstāvjiem, advokātiem un citiem praktizējošiem juristiem, kas pārstāv plašu juridisko tradīciju loku.

Savu uzdevumu izpildē ETI darbojas pēc paša iniciatīvas. Taču tam padomu var prasīt arī iestādes, kas ir iesaistītas tiesību veidošanā Eiropas, starptautiskā vai valsts līmenī.

Locekļi

Institūts pulcina ne tikai pētniekus, bet arī prakses pārstāvjus un tiesnešus no visas Eiropas.

Ir divas locekļu kategorijas: biedri, kas piedalās institūta darbībā, balstoties uz savu personīgo un profesionālo pārliecību, un novērotāji bez balsstiesībām, kas var būt vai nu fiziskas personas, vai juridiskas personas (institucionālie novērotāji), piemēram, Eiropas iestādes, valsts iestādes vai profesionālas juristu organizācijas. Novērotāju vidū ir Eiropas Parlaments, UNIDROIT, UNCITRAL un vairākas augstākās tiesas.

Locekļi var ierosināt projektus, pie kuriem institūtam būtu jāstrādā, komentēt projektus to izstrādes gaitā un piedalīties ETI Ģenerālajā asamblejā – ikgadējā pasākumā, kas pulcē daudzus profesionālus juristus no visas Eiropas un ārpus tās.

Projekti

ETI projekti attiecas uz visām tiesību nozarēm: gan materiālajām tiesībām un procesuālajām tiesībām, gan privātajām tiesībām un publiskajām tiesībām. Visiem projektiem, kas tiek īstenoti ETI pārraudzībā, ir jābūt Eiropas pilsoņu interesēs, reaģējot uz skaidri redzamu praktisku vajadzību, un to rezultātiem ir jāpiemīt potenciālam radīt tiešu praktisku ietekmi. Lai saņemtu atbalstu, ETI projekti vispirms ir jāapstiprina plašam juristu lokam, kuri strādā neatkarīgi, un neņemot vērā konkrētu ieinteresēto personu intereses vai politiska rakstura ierobežojumus.

Noderīgas saites

Eiropas Tiesību institūts (ETI)

Lapa atjaunināta: 04/02/2016

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.