-Istitut tad-Dritt Ewropew

L-Istitut tad-Dritt Ewropew huwa organizzazzjoni indipendenti mingħajr skop ta' qligħ, stabbilita biex tikkontribwixxi biex it-tfassil tal-liġijiet fl-Ewropa jsir aħjar, biex titejjeb l-intergrazzjoni legali Ewropea u tissawwar komunità legali Ewropea iktar enerġetika.

Sfond informattiv

L-Istitut tad-Dritt Ewropew (IDE) ġie stabbilit bħala assoċjazzjoni internazzjonali mingħajr skop ta' qligħ fl-1 ta' Ġunju 2011. Sir Francis Jacobs ġie elett bħala l-ewwel president tal-IDE. F'Settembru 2013 l-ex-MPE Diana Wallis issostitwiet lil Sir Francis Jacobs bħala l-kap tal-Istitut. Fl-2015 Diana Wallis ġiet eletta għal perjodu ieħor ta' sentejn biex isservi bħala President tal-IDE. Is-Segretarjat tal-Istitut jinsab fi Vjenna, fl-Awstrija, fil-bini tal-Università ta' Vjenna.

Għanijiet ewlenin

Billi jibni fuq ir-rikkezza tat-tradizzjonijiet ġuridiċi differenti u l-koperazzjoni bejn il-ġuristi li ġejjin minn sfondi vokazzjonali differenti u ispirat mill-attivitajiet tal-Istitut tad-Dritt Amerikan, l-IDE jevalwa u jistimola l-iżvilupp tal-liġi, tal-politika legali u tal-prattika f'kuntest globali. Huwa jmexxi u jiffaċilita r-riċerka pan-Ewropea u jipprovdi forum ta’ diskuzzjoni u koperazzjoni tal-ġurisiti – akkademiċi, imħallfin, avukati u persuni oħrajn li jeżerċitaw il-professjoni legali, li jirrappreżentaw medda wiesgħa ta’ tradizzjonijiet ġuridiċi.

Biex iwettaq il-kompiti tiegħu, l-IDE jopera b’inizjattiva tiegħu stess. Madankollu, huwa wkoll disponibbli biex jiġi kkonsultat mill-istituzzjonijiet involuti fl-iżvilupp tal-liġi fuq il-livell Ewropew, internazzjonali jew nazzjonali.

Membri

L-Istitut ilaqqa’ flimkien mhux biss l-istudenti, iżda anki lil min jeżerċita l-professjoni legali minn madwar l-Ewropa kollha.

Hemm żewġ kategoriji ta’ Membri: Soċji, li jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Istitut fuq il-bażi tal-konvinzjonijiet personali u professjonali tagħhom u Osservaturi bla vot li jistgħu jkunu individwi jew entitajiet ġuridiċi (Osservaturi Istituzzjonali), bħall-istituzzjonijiet Ewropej, l-awtoritajiet nazzjonali jew l-organizzazzjonijiet tal-professjonijiet legali. Fost l-Osservaturi tiegħu l-Istitut għandu lill-Parlament Ewropew, l-UNIDROIT, l-UNCITRAL u għadd ta' qrati supremi.

Huwa miftuħ għall-Membri biex jipproponu proġetti li fuqhom għandu jaħdem l-Istitut, biex jikkummentaw dwar proġetti waqt li jkunu qed jiġu żviluppati u jipparteċipaw fl-Assemblea Ġenerali tal-IDE, avveniment annwali li jiġbor flimkien ħafna professjonisti ġuridiċi minn madwar u minn barra l-Ewropa.

Proġetti

Il-proġetti tal-IDE ikopru l-oqsma kollha tal-liġi: sostantiva u proċedurali; privata u pubblika. Kwalunkwe proġett imwettaq taħt il-patroċinju tal-IDE għandu jkun ta’ servizz għaċ-ċittadin Ewropew, jirrispondi għal ħtieġa prattika u manifesta u għandu jimmira lejn riżultati li potenzjalment ikollhom impatt prattiku immedjat. Sabiex jingħatataw appoġġ, il-proġetti tal-IDE jridu jkunu approvati minn kostitwenza wiesgħa ta' ġuristi li jaħdmu indipendentement u mingħajr kunsiderazzjonijiet tal-interessi ta' partijiet interessati partikolari jew restrizzjonijiet ta’ natura politika.

Ħoloq relatati

L-Istitut tad-Dritt Ewropew (IDE)

L-aħħar aġġornament: 04/02/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.