Europees Rechtsinstituut

Het Europees Rechtsinstituut is een onafhankelijke non-profitorganisatie, die is opgericht om een bijdrage te leveren aan betere wetgeving in Europa, de versterking van de Europese integratie op juridisch gebied en de totstandbrenging van een krachtiger Europese rechtsgemeenschap.

Achtergrondinformatie

Het Europees Rechtsinstituut is op 1 juni 2011 opgericht als internationale non-profitvereniging. Als eerste president van het ELI is Sir Francis Jacobs gekozen. In september 2013 is voormalig EP-lid Diana Wallis Sir Francis Jacobs opgevolgd aan het hoofd van het instituut. In 2015 werd Diana Wallis voor een aanvullende periode van twee jaar als voorzitter van het Europees Rechtsinstituut gekozen. Het secretariaat van het instituut in gevestigd in Wenen (Oostenrijk) en wordt beheerd door de Universiteit van Wenen.

Hoofddoelstellingen

Het ELI, dat zijn inspiratie ontleent aan de activiteiten van het American Law Institute en voortbouwt op de rijke geschiedenis van de verscheidene juridische tradities en de samenwerking tussen juristen met een uiteenlopende professionele achtergrond, richt zich op de evaluatie en bevordering van de ontwikkeling van recht, rechtspraktijk en beleid op juridisch vlak, in een zo breed mogelijke zin. Het instituut verricht en faciliteert pan-Europees onderzoek, en biedt een podium voor discussie en samenwerking onder juristen (academici, rechters, advocaten en andere professionals) die tezamen een rijk geschakeerde juridische traditie vertegenwoordigen.

ELI opereert op eigen initiatief bij deze taakstelling. Het instituut is echter ook te benaderen voor advies aan instellingen die betrokken zijn bij de rechtsontwikkeling op Europees, internationaal of nationaal gebied.

Leden

Het instituut brengt niet alleen rechtswetenschappers, maar ook beroepsbeoefenaren en rechters uit heel Europa samen.

Er zijn twee soorten leden: volwaardige leden, die deelnemen aan de activiteiten van het instituut op basis van hun eigen persoonlijke en beroepsovertuigingen, en waarnemers zonder stemrecht, die een natuurlijke dan wel een rechtspersoon kunnen zijn (institutionele waarnemers), zoals Europese instellingen, nationale autoriteiten of juridische beroepsorganisaties. Waarnemers bij het instituut zijn onder meer het Europees Parlement, UNIDROIT, UNCITRAL en vele hooggerechtshoven.

Het staat de leden vrij om voorstellen te doen voor projecten waar het instituut zich naar hun idee mee bezig zou moeten houden, om commentaar te leveren op lopende projecten en om zitting te nemen in de algemene vergadering van ELI, een jaarlijks evenement waarop veel beoefenaars van juridische beroepen uit heel Europa en daarbuiten bijeenkomen.

Projecten

De projecten van ELI bestrijken alle rechtsgebieden: materieel en formeel recht, privaat- en publiekrecht. Elk project onder auspiciën van het ELI moet in dienst staan van de Europese burger, duidelijk praktisch nut hebben en gericht zijn op resultaten die in aanleg onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Alvorens definitief te kunnen worden bekrachtigd, moeten ELI-projecten worden goedgekeurd door een brede groep van juristen die onafhankelijk opereren en zich op generlei wijze laten leiden door bepaalde belangen of belangengroeperingen, of door politieke druk.

Links

European Law Institute (ELI)

Laatste update: 04/02/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.