Europejski Instytut Prawa

Europejski Instytut Prawa jest niezależną organizacją nienastawioną na zysk utworzoną na potrzeby lepszego stanowienia prawa w Europie, poprawy integracji prawnej w Europie i ustanowienia bardziej dynamicznej europejskiej wspólnoty prawnej.

Kontekst

Europejski Instytut Prawa powstał 1 czerwca 2011 r. jako międzynarodowa organizacja nienastawiona na zysk. Pierwszym przewodniczącym ELI został rzecznik generalny Francis Jacobs. We wrześniu 2013 r. zastąpiła go była posłanka do Parlamentu Europejskiego Diana Wallis, która w 2015 r. została wybrana na kolejną dwuletnią kadencję. Sekretariat Instytutu mieści się w budynkach Uniwersytetu Wiedeńskiego w Wiedniu, w Austrii.

Główne cele

Europejski Instytut Prawa, opierając się na bogactwie różnych tradycji prawnych i współpracy między prawnikami z różnych grup zawodowych i zainspirowany działalnością Amerykańskiego Instytutu Prawa, ocenia i inicjuje – na poziomie światowym – zmiany prawne, politykę w dziedzinie prawa oraz praktykę prawniczą. Instytut prowadzi i ułatwia ogólnoeuropejskie badania, przy czym stanowi forum dyskusji i współpracy prawników – ze środowiska naukowego, sędziów, adwokatów i innych praktykujących prawników, reprezentujących wiele różnych tradycji prawnych.

Realizując te zadania, Europejski Instytut Prawa działa z własnej inicjatywy. Udziela jednak również porad instytucjom tworzącym prawo na szczeblu unijnym, międzynarodowym i krajowym.

Członkowie

Instytut zrzesza nie tylko naukowców, ale również praktykujących prawników i sędziów z całej Europy.

Istnieją dwie kategorie członków: członkowie na pełnych prawach, którzy uczestniczą w działalności Instytutu ze względu na swoje osobiste i zawodowe przekonania, oraz obserwatorzy niemający prawa głosu, którymi mogą być albo osoby fizyczne, albo osoby prawne (obserwatorzy instytucjonalni), na przykład instytucje europejskie, organy krajowe lub prawnicze organizacje zawodowe. Do obserwatorów w strukturach Instytutu należą: Parlament Europejski, UNIDROIT, UNCITRAL oraz liczne sądy najwyższe.

Członkowie mogą zgłaszać projekty, w które Instytut powinien się włączyć, oceniać projekty w miarę ich rozwoju, a także uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Instytutu Prawa – corocznym zjeździe wielu prawników wykonujących zawody prawnicze z Europy i całego świata.

Projekty

Projekty ELI dotyczą licznych gałęzi prawa (prawo materialne i procesowe; prawo prywatne i publiczne). Każdy projekt prowadzony pod auspicjami Europejskiego Instytutu Prawa musi służyć obywatelom europejskim, odpowiadać na wyraźne praktyczne zapotrzebowanie i zmierzać do osiągnięcia rezultatów, które potencjalnie mogą mieć bezpośrednie praktyczne zastosowanie. Wsparcie uzyskają te projekty Europejskiego Instytutu Prawa, które zostały zatwierdzone przez szerokie grono prawników pracujących samodzielnie, niezależnie od interesów konkretnych zainteresowanych stron lub ograniczeń natury politycznej.

Powiązane strony

Europejski Instytut Prawa (ELI)

Ostatnia aktualizacja: 04/02/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.