Európsky právny inštitút

Európsky právny inštitút je nezávislou neziskovou organizáciou, ktorá má prispievať k zlepšovaniu tvorby práva v Európe, k posilňovaniu európskej právnej integrácie a k sformovaniu energickejšej európskej právnej komunity.

Súvislosti

Európsky právny inštitút (ELI) bol založený 1. júna 2011 ako medzinárodné neziskové združenie. Prvým predsedom ELI bol zvolený Sir Francis Jacobs. V septembri 2013 prevzala funkciu predsedníčka inštitútu bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu Diana Wallis. V roku 2015 bola zvolená do funkcie predsedníčky inštitútu na ďalšie dva roky. Sekretariát inštitútu sa nachádza vo Viedni v priestoroch Viedenskej univerzity.

Kľúčové ciele

ELI stavia na bohatstve rôznych právnych tradícií a spolupráci medzi právnymi znalcami s rôznym odborným zázemím a inšpiruje sa činnosťou Amerického právneho inštitútu (American Law Institute), pričom si kladie za cieľ hodnotiť a stimulovať rozvoj práva, právnej politiky a praxe v globálnom kontexte. Jeho snahou je viesť paneurópsky výskum a napomáhať mu a vytvárať fórum na diskusiu a spoluprácu právnikov – akademikov, sudcov, právnikov iných právnických povolaní, ktoré zastupujú široké spektrum právnych tradícií.

Pri plnení týchto úloh ELI vyvíja vlastnú iniciatívu. Okrem toho je však aj k dispozícii na konzultáciu pre inštitúcie zapojené do vývoja práva na európskej, medzinárodnej a štátnej úrovni.

Členovia

Inštitút zoskupuje nielen učencov, ale aj právnikov a sudcov z celej Európy.

Má dve kategórie členov: spolupracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na činnostiach inštitútu na základe vlastného osobného a odborného presvedčenia, a nehlasujúcich pozorovateľov, ktorí môžu byť jednotlivcami alebo právnickými osobami (inštitucionálni pozorovatelia), ako sú napríklad európske inštitúcie, štátne orgány alebo stavovské organizácie. Medzi takýchto pozorovateľov patrí Európsky parlament, Medzinárodný ústav pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT), Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) a množstvo najvyšších súdov.

Členovia môžu navrhovať projekty, na ktorých by mal inštitút pracovať, pripomienkovať projekty v priebehu ich vývoja a zúčastňovať sa na generálnom zhromaždení ELI, čo je výročné zasadnutie, na ktorom sa zúčastňuje množstvo právnikov z celej Európy a nielen z nej.

Projekty

Projekty ELI pokrývajú všetky oblasti práva: hmotnú a procesnú, súkromnú aj verejnú. Každý projekt uskutočnený pod záštitou ELI musí slúžiť európskemu občanovi, reagovať na zjavnú praktickú potrebu a sústrediť sa na výsledky, ktoré môžu mať bezprostredný praktický dosah. Pred schválením musí projekty ELI odsúhlasiť široké fórum právnikov, ktorí pracujú nezávisle a bez ohľadu na záujmy konkrétnych zainteresovaných subjektov a obmedzení politického charakteru.

Súvisiace odkazy

Európsky právny inštitút (ELI)

Posledná aktualizácia: 04/02/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.