Almindelige domstole

De almindelige domstole er hjørnestenen i medlemsstaternes retssystemer. De behandler størsteparten af alle retssager. Der er store forskelle i deres kompetence. Yderligere oplysninger om de almindelige domstole og deres kompetence kan fås i den enkelte medlemsstat.

I de fleste medlemsstater behandler de almindelige domstole to hovedtyper af retssager:

  • Straffesager, dvs. strafbare (kriminelle) forseelser (såsom tyveri, vandalisme, svig o.l.). Disse domstole kan idømme straffe og betegnes ofte "straffedomstole".
  • Civilsager, dvs. tvister mellem borgere og/eller virksomheder (f.eks. problemer med leje, en servicekontrakt eller en skilsmisse). Disse domstole betegnes ofte "civile domstole".

Yderligere oplysninger om de almindelige domstole i medlemsstaterne kan fås ved at klikke på et af flagene i højre side.

Sidste opdatering: 26/04/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.