Üldkohtud

Üldkohtud moodustavad liikmesriikide kohtusüsteemide keskme. Need kohtud toimetavad suuremat osa kohtumenetlustest. Nende pädevus erineb märkimisväärselt. Siit leiate teabe üldkohtute ja nende pädevuse kohta igas liikmesriigis.

Enamikus liikmesriikides tegelevad üldkohtud kaht peamist liiki menetlustega:

  • menetlused kriminaalasjades, s.t karistatavad (kuri)teod (nagu vargus, vandalism, pettus jne); need kohtud võivad määrata karistusi ja neid nimetatakse sageli kriminaalkohtuteks,
  • menetlused tsiviilasjades, s.t vaidlused kodanike ja/või ettevõtete vahel (nt probleemid üüri, teenuslepingu või lahutusega jne); neid kohtuid nimetatakse sageli tsiviilkohtuteks.

Üksikasjaliku teabe saamiseks liikmesriigi üldkohtute kohta klõpsake paremal küljel ühel lipukesel.

Viimati uuendatud: 26/04/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.