Všeobecné súdy

Všeobecné súdy sú základom systému súdnictva v členských štátoch. Zaoberajú sú väčšou časťou súdnych konaní. Rozsah ich právomoci sa značne líši. Možno tu nájsť informácie o všeobecných súdoch a ich právomoci v jednotlivých členských štátoch.

Vo väčšine členských štátov sa všeobecné súdy zaoberajú dvomi hlavnými typmi konaní:

  • konaniami v trestnoprávnych veciach, t. j. týkajúcimi sa (trestných) činov, ktoré je možné trestať (napr. krádež, vandalizmus, podvod a pod.); tieto súdy môžu uložiť tresty a často sa označujú ako „trestné súdy“,
  • konaniami v občianskoprávnych veciach, t. j. spormi medzi občanmi a/alebo podnikmi (napr. problémami s nájmom, zákazkami na poskytnutie služby alebo rozvodmi a pod.); tieto súdy sa často označujú ako „občianske súdy“.

Podrobnejšie informácie o všeobecných súdoch členských štátov získate, ak si zvolíte jednu z vlajok uvedených na pravej strane.

Posledná aktualizácia: 26/04/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.