Allmänna domstolar

De allmänna domstolarna utgör kärnan i medlemsstaternas domstolsväsen. De handlägger merparten av alla mål. Deras behörighetsområden varierar avsevärt. Här hittar du information om de allmänna domstolarna och deras behörighetsområden i respektive medlemsstat.

I de flesta medlemsstater handlägger de allmänna domstolarna följande två typer av förfaranden:

  • Brottmål, det vill säga förfaranden rörande straffbara (brottsliga) överträdelser (såsom stöld, skadegörelse, bedrägeri osv.); dessa domstolar kan utdöma påföljder och betecknas ofta som ”brottmålsdomstolar”.
  • Tvistemål, närmare bestämt tvister mellan enskilda och/eller företag (exempelvis problem i samband med hyra, tjänsteavtal, äktenskapsskillnad osv.); dessa domstolar kallas på många håll ”tvistemålsdomstolar”.

Om du behöver närmare upplysningar om allmänna domstolar i medlemsstaterna kan du  klicka på en av flaggorna i högerkanten.

Senaste uppdatering: 26/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.