Имуществени последици при брака и регистрираното партньорство

На всички двойки в Европейския съюз се налага да се подчиняват на имуществените режими, приложими за връзката им, като при все повече двойки в ЕС има международно измерение.

Гражданите на Съюза пресичат все по-често националните граници, за да учат, работят или да основат семейство в друга държава членка, като това води до по-голям брой двойки, при които е налице международен елемент — двойки, съставени от хора с различно гражданство, двойки, живеещи в държава членка, различна от държавата на гражданството им, двойки, които притежават имущество в различни държави или двойки, които се развеждат или умират в държава, различна от тяхната собствена. Международните двойки, независимо дали са сключили брак или имат регистрирано партньорство, трябва да управляват имуществото си, и в частност да го делят в случай на развод/раздяла или смърт на един от партньорите.

Понастоящем гражданите, които са страна по брак или регистрирано партньорство с международен елемент, изпитват несигурност при управлението или подялбата на имуществото в случай на развод или смърт. За тях е трудно да знаят кои съдилища на държава членка ще бъдат компетентни да разгледат въпрос относно имуществения им режим, кой закон е приложим за имуществения им режим и по какъв начин решение относно имуществения им режим, постановено в една държава членка, може да бъде признато и изпълнено в друга държава членка.

През 2011 г. Комисията представи две предложения с цел да се осигури правна сигурност на международните двойки по отношение на управлението и подялбата на имуществото им в случай на развод/раздяла или смърт на един от партньорите. Едното от предложенията се отнасяше до имуществените режими на брачните двойки, а другото — до имуществените режими на регистрираните партньорства. Тъй като предложенията са от областта на семейното право, те трябваше да бъдат приети единодушно от Съвета след консултация с Европейския парламент. След преговори, продължили няколко години, през декември 2015 г. Съветът стигна до заключението, че не може да се постигне единодушие за приемането на предложенията в рамките на разумен период от време.

Впоследствие 18 държави членки (Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция) изразиха желанието си да установят засилено сътрудничество помежду си в областта на имуществените режими на международните двойки, за да се даде възможност на желаещите държави членки да приемат законодателство на Съюза в тази област.

В резултат от тези искания на 2 март 2016 г. Комисията прие три предложения: предложение за Решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на имуществения режим на международните двойки, обхващащо както брачните отношения, така и регистрираните партньорства, и две предложения за регламенти на Съвета за прилагане на засиленото партньорство — едно относно имуществения режим между съпрузи и второ относно имуществения режим на регистрираните партньорства.

Предложенията за двата регламента съдържат правила за определяне на съдилищата на държавите членки, които следва да разглеждат въпросите, свързани с имуществения режим на международните двойки (компетентност), правила за определяне на правото, което следва да се прилага по тези въпроси (приложимо право) и правила за това как съдебните решения и нотариално заверените документи по тези въпроси, издадени в една държава членка, следва да се признават и изпълняват в друга държава членка. Като се има предвид, че предложените регламенти са посветени на управлението, но по-конкретно на делбата на имуществото на международните двойки в случай на развод/раздяла или смърт на един от партньорите, тези регламенти са тясно свързани със съществуващите регламенти на Съюза, уреждащи развода/раздялата и наследяването.

Понастоящем предложенията на Комисията се разглеждат от Съвета и Европейския парламент.

Държавите членки, които все още не участват в засиленото сътрудничество, могат да се присъединят към него по всяко време.

Ако се нуждаете от информация за правото на държавите членки относно имуществените режими, приложими при брак и регистрирано партньорство, се обърнете към властите на съответната държава членка. Можете също така да посетите уебсайта http://www.coupleseurope.eu/bg/home, поддържан от Съвета на нотариусите в Европейския съюз.

Последна актуализация: 02/06/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.