Majetkové důsledky manželství a registrovaného partnerství

Všechny páry v Evropské unii se musí zabývat majetkovými poměry svého svazku a ve stále větším počtu párů v Evropské unii se objevuje mezinárodní prvek.

Občané Unie se stále častěji přemísťují přes hranice států za účelem studia, práce či založení rodiny v jiném členském státě, a tím se zvyšuje počet párů s mezinárodním prvkem: jedná se o páry, jejichž členové mají různou státní příslušnost, páry, které žijí v jiném členském státě, než je stát jejich státní příslušnosti, páry, které vlastní majetek v jiné zemi, nebo páry, které se rozvádějí nebo umírají v jiné zemi než ve své vlastní. Mezinárodní páry, ať už žijí v manželství, nebo v registrovaném partnerství, musí spravovat svůj majetek a zejména si jej v případě rozvodu/rozluky nebo úmrtí jednoho z dvojice rozdělit.

V současné době nemají občané v mezinárodním manželství nebo registrovaném partnerství jistotu, jak v případě rozvodu či úmrtí spravovat nebo rozdělovat majetek. Je pro ně obtížné zjistit, v kterém členském státě budou soudy příslušné k řešení záležitostí týkajících se jejich majetkových poměrů, které právo bude pro jejich majetkové poměry rozhodné a jakým způsobem bude rozhodnutí o jejich majetkových poměrech vydané v jednom členském státě uznáno a vykonáno v jiném členském státě.

V roce 2011 představila Komise dva návrhy, jejichž cílem je poskytnout právní jistotu mezinárodním párům, pokud jde o správu a rozdělení jejich majetku v případě rozvodu/rozluky nebo úmrtí jednoho z dvojice. Jeden z těchto návrhů se týká majetkových poměrů sezdaných párů a druhý majetkových poměrů registrovaných partnerství. Jelikož se tyto návrhy týkají rodinného práva, bylo nutné, aby je přijala jednomyslně Rada po konzultaci s Evropským parlamentem. Po několika letech jednání dospěla Rada v prosinci 2015 k závěru, že v přiměřené lhůtě nelze dosáhnout ohledně přijetí těchto návrhů jednomyslné dohody.

Poté vyjádřilo 18 členských států (Švédsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko, Francie, Portugalsko, Itálie, Malta, Lucembursko, Německo, Česko, Nizozemsko, Rakousko, Bulharsko, Finsko a Kypr) své přání navázat mezi sebou posílenou spolupráci v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů tak, aby členské státy, které si to přejí, přijaly v této oblasti právní předpisy Unie.

Na základě těchto žádostí přijala Komise dne 2. března 2016 tři návrhy: jeden návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů, zahrnující jak manželství, tak registrovaná partnerství, a dva návrhy nařízení Rady, kterými se posílená spolupráce provádí, přičemž jeden návrh se týká majetkových poměrů v manželství a druhý majetkových poměrů registrovaného partnerství.

Návrhy těchto dvou nařízení obsahují pravidla, jak určit členský stát, jehož soudy by měly řešit otázky týkající se majetkových poměrů mezinárodních párů (příslušnost), které právo by se mělo na tyto záležitosti použít (rozhodné právo) a jak by měly být rozsudky a notářské úkony vydané v těchto záležitostech v jednom členském státě uznány a vykonány v jiném členském státě. Vzhledem k tomu, že navrhovaná nařízení se zabývají správou, a zejména rozdělením majetku mezinárodního páru v případě rozvodu/rozluky nebo úmrtí jednoho z dvojice, jsou úzce spojena s již existujícími nařízeními Unie týkajícími se rozvodu/rozluky a dědictví.

Zmíněné návrhy Komise nyní projednává Rada a Evropský parlament.

Členské státy, které se dosud neúčastní posílené spolupráce, se do ní mohou kdykoli zapojit.

Budete-li potřebovat informace o právu členských států ve věci majetkových poměrů manželství a registrovaných partnerství, obraťte se na orgány daného členského státu. Další informace naleznete rovněž na internetové stránce http://www.coupleseurope.eu/cs/home, kterou spravuje Rada notářů Evropské unie.

Poslední aktualizace: 02/06/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.