Abielu ja registreeritud kooselu varalised tagajärjed

Kõikidel paaridel Euroopa Liidus tuleb tegeleda oma kooselu varaliste küsimustega ning Euroopa Liidus on üha enam segarahvusest paare.

Üha rohkem liidu kodanikke liigub ühest riigist teise õpingute, töö või pere loomise eesmärgil ning selle tulemusena leidub liidus ka üha rohkem segarahvusest paare: paarid, kus partneritel on eri kodakondsus, paarid, kes elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole, paarid, kes omavad vara teises riigis, või paarid, kes lahutavad või surevad muus kui oma päritoluriigis. Rahvusvahelised paarid, kes on kas abielus või kelle kooselu on registreeritud, peavad oma vara haldama ning abielulahutuse/lahuselu või ühe partneri surma korral seda jagama.

Praegu puudub rahvusvahelises abielus või registreeritud partnerluses elavatel kodanikel selgus, kuidas oma vara lahutuse või surma korral hallata või jagada. Neil on raske leida teavet selle kohta, millise liikmesriigi kohtud on pädevad lahendama nende vara käsitlevaid asju, millist õigust nende vararežiimi suhtes kohaldatakse ning kuidas saavad nad lasta ühes liikmesriigis tunnustada ja täita teises liikmesriigis tehtud otsust nende vararežiimi kohta.

2011. aastal esitas komisjon kaks ettepanekut, mille eesmärk oli tagada rahvusvahelistele paaridele õiguskindlus seoses nende vara haldamise ja jagamisega abielulahutuse/lahuselu või ühe partneri surma korral. Ühes ettepanekus käsitleti abielupaaride ja teises ettepanekus registreeritud partnerluses elavate paaride vararežiimi. Kuna need ettepanekud kuulusid perekonnaõiguse valdkonda, pidi nõukogu võtma need pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist vastu ühehäälselt. Pärast mitu aastat kestnud läbirääkimisi teatas nõukogu 2015. aasta detsembris, et ettepanekute vastuvõtmiseks mõistliku aja jooksul puudub ühehäälne nõusolek.

Seejärel avaldas 18 liikmesriiki (Rootsi, Belgia, Kreeka, Horvaatia, Sloveenia, Hispaania, Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Malta, Luksemburg, Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Madalmaad, Austria, Bulgaaria, Soome ja Küpros) soovi hakata omavahel tegema tõhustatud koostööd rahvusvaheliste paaride vararežiimide valdkonnas, et võimaldada liikmesriikidel, kes seda soovivad, võtta kõnealuses valdkonnas vastu liidu õigusakte.

Pärast liikmesriikide sooviavalduste saamist võttis komisjon 2. märtsil 2016 vastu kolm ettepanekut: ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba tõhustatud koostööks rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, ning kaks ettepanekut võtta vastu nõukogu määrused tõhustatud koostöö rakendamiseks esiteks abieluvararežiimide ja teiseks registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgede valdkonnas.

Kahe määruse ettepanekud sisaldavad eeskirju, millega määratakse kindlaks, millise liikmesriigi kohtud peaksid tegelema küsimustega, mis puudutavad rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid (pädevus), millist õigust tuleks kõnealuste küsimuste suhtes kohaldada (kohaldatav õigus) ning kuidas toimub ühes liikmesriigis väljastatud kohtuotsuste ja notariaaldokumentide tunnustamine ja täitmine teises liikmesriigis. Arvestades, et kavandatavates määrustes käsitletakse rahvusvaheliste paaride vara haldamist ja eelkõige selle jagamist abielulahutuse/lahuselu või ühe partneri surma korral, on need määrused tihedalt seotud kehtivate liidu määrustega abielulahutuse/lahuselu ja pärimisasjade kohta.

Praegu analüüsivad komisjoni ettepanekuid nõukogu ja Euroopa Parlament.

Liikmesriigid, kes praegu veel tõhustatud koostöös ei osale, võivad sellega igal ajal ühineda.

Kui Te vajate teavet mõne liikmesriigi õiguse kohta abieluvararežiimide ja registreeritud kooselust tulenevate varaliste tagajärgede valdkonnas, võtke palun ühendust asjaomase liikmesriigi ametiasutustega. Samuti võite külastada Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu veebisaiti http://www.coupleseurope.eu/et/home.

Viimati uuendatud: 02/06/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.