Santuokos ir registruotos partnerystės turtinės pasekmės

Visos Europos Sąjungos poros turi spręsti jų sąjungos turtinio režimo klausimus, be to, Europoje vis daugėja tarptautinių porų.

Sąjungos piliečiai vis dažniau išvyksta iš savo šalies studijuoti, dirbti ar sukuria šeimą kitoje valstybėje narėje, todėl atsiranda vis daugiau tarptautinių porų: skirtingos pilietybės partnerių porų, ne savo valstybėje narėje gyvenančių porų, įvairiose valstybėse narėse nuosavybės turinčių porų arba porų, kurios dėl skyrybų ar mirties išyra ne savo šalyje. Tarptautinės poros, tiek susituokusios, tiek užregistravusios partnerystę, turi valdyti savo turtą, o santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba vieno iš poros narių mirties atveju jį padalinti.

Šiuo metu piliečiai, esantys tarptautinėje santuokoje arba registruotoje partnerystėje, patiria netikrumą valdydami savo turtą ar dalydami jį santuokos nutraukimo ar mirties atveju. Jiems sunku suprasti, kurios valstybės narės teismai turi jurisdikciją nagrinėti jų turto teisinio režimo klausimus, kokia teisė bus taikoma jų turto teisiniam režimui, ir ką reikia daryti, kad vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl jų turto teisinio režimo būtų pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje.

2011 m. Komisija pateikė du pasiūlymus, kuriais siekiama teisinio tikrumo tarptautinėms poroms valdant ir dalijantis nuosavybę santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium atveju arba mirus vienam iš poros narių. Viename iš šių pasiūlymų aptariami susituokusių porų, o kitame – registruotų partnerių turto teisinio režimo klausimai. Kadangi tai pasiūlymai dėl šeimos teisės, juos, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, turi vieningai priimti Taryba. Po kelerius metus trukusių derybų 2015 m. gruodžio mėn. Taryba padarė išvadą, kad per pagrįstą laikotarpį nepavyks pasiekti vieningos nuomonės dėl pasiūlymų priėmimo.

Tuomet 18 valstybių narių (Švedija, Belgija, Graikija, Kroatija, Slovėnija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija, Italija, Malta, Liuksemburgas, Vokietija, Čekija, Nyderlandai, Austrija, Bulgarija, Suomija ir Kipras) pareiškė norinčios pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje – taip valstybės narės, pageidavusios priimti šios srities Sąjungos teisės aktus, galėtų šioje srityje imtis veiksmų.

Atsižvelgdama į šiuos prašymus 2016 m. kovo 2 d. Komisija priėmė tris pasiūlymus: pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje, tiek sutuoktinių turto teisinio režimo, tiek registruotos partnerystės turtinių pasekmių klausimais, ir du pasiūlymus dėl Tarybos reglamentų, kuriais įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas, pirma, sutuoktinių turto teisinio režimo srityje, ir, antra, registruotos partnerystės turto teisinio režimo srityje.

Šiuose dviejuose reglamentų pasiūlymuose pateikiamos taisyklės, pagal kurias nustatoma, kurios valstybės narės teismai turėtų spręsti tarptautinių porų turto teisinio režimo klausimus (jurisdikcijos nustatymas), kurios šalies teisė turėtų būti taikoma tokiais atvejais (taikytina teisė) ir pagal kokią tvarką vienoje valstybėje narėje priimti teismo sprendimai ir notariniai dokumentai turėtų būti pripažįstami ir vykdomi kitoje valstybėje narėje. Kadangi siūlomuose reglamentuose kalbama apie turto valdymą, bet visų pirma apie tarptautinės poros turto padalijimą santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba vieno iš poros narių mirties atveju, šie reglamentai glaudžiai susiję su galiojančiais Sąjungos reglamentais dėl santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium ir paveldėjimo.

Komisijos pasiūlymai dabar nagrinėjami Taryboje ir Europos Parlamente.

Valstybės narės, dar nedalyvaujančios tvirčiau bendradarbiaujant, gali bet kuriuo metu prisijungti.

Jeigu ieškote informacijos apie valstybių narių teisės aktus dėl sutuoktinių ir registruotų partnerių turto teisinio režimo, kreipkitės į atitinkamos valstybės narės valdžios institucijas. Informacijos galite rasti ir Europos Sąjungos notariatų tarybos svetainėje http://www.coupleseurope.eu/lt/home.

Paskutinis naujinimas: 02/06/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.