Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ — граждански въпроси) е гъвкава, небюрократична мрежа, която обединява национални съдебни органи. Тя има за цел да опрости и засили съдебното сътрудничество между държавите членки. ЕСМ — граждански въпроси функционира от 2002 г., като тя подобрява прилагането в практиката на правните инструменти на ЕС в областта на гражданското правосъдие, както и тяхното изпълнение. По този начин тя допринася за изграждането на връзки между различните правораздавателни системи на държавите членки и съответно за установяването на взаимно доверие.

Основните задачи на Мрежата се изразяват в установяване на преки контакти между националните звена за контакт на Мрежата и обработка на различните случаи, улесняване на трансграничния достъп до правосъдие чрез предоставяне на информация на обществеността и практикуващите специалисти посредством информационни брошури и други публикации, достъпни на Европейския портал за електронно правосъдие на всички езици на Съюза, както и извършване на оценка и споделяне на опит относно действието на определени инструменти на правото на Съюза по граждански и търговски въпроси.

Отидете на съответната подстраница, за да получите повече информация относно:

Последна актуализация: 21/03/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.