ΕΔΔ για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις) είναι ένα ευέλικτο, μη γραφειοκρατικό δίκτυο που διευκολύνει την επικοινωνία των εθνικών δικαστικών αρχών. Στόχος του είναι να απλοποιήσει και να ενισχύσει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις, το οποίο λειτουργεί από το 2002, βελτιώνει την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση των πράξεων αστικού δικαίου της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των διαφόρων δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών και, κατά συνέπεια, στη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Κύρια καθήκοντα του Δικτύου είναι η διευκόλυνση των άμεσων επαφών και η συνεργασία στον χειρισμό υποθέσεων μεταξύ των αρμοδίων επαφής που διορίζουν τα κράτη μέλη, η διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στη δικαιοσύνη μέσω της ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών του νομικού κλάδου, με την έκδοση ενημερωτικών δελτίων και άλλων δημοσιευμάτων τα οποία διατίθενται στη Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-Justice) σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, και η αξιολόγηση και ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων νομικών πράξεων της Ένωσης στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τις σχετικές υποσελίδες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/03/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.