Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är ett flexibelt och obyråkratiskt nätverk för nationella rättsliga myndigheter, som ska underlätta och stärka EU-ländernas rättsliga samarbete. Nätverket har varit verksamt sedan 2002 och ska bidra till arbetet med att tillämpa och genomföra EU:s privaträttsliga instrument i praktiken för att bygga broar mellan EU-ländernas olika rättsväsen och stärka det ömsesidiga förtroendet.

Nätverkets viktigaste uppgift är att sörja för de direkta kontakterna mellan de nationella kontaktpunkterna så att ärenden kan hanteras över gränserna. Nätverket ska också underlätta rättslig prövning i andra länder genom att informera allmänheten och rättstillämpare. Detta sker genom faktablad och andra publikationer om specifika EU-rättsakter och erfarenheterna med dessa. Materialet hittar du på den europeiska e-juridikportalen på alla EU-språk.

Läs mer:

Senaste uppdatering: 22/03/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.