Školiace materiály

Európsky portál elektronickej justície je jedným z nástrojov, ktoré prispievajú k rozvoju európskej odbornej justičnej prípravy. Tým, že portál dáva prístup k informáciám a ďalším vzdelávacím materiálom, sa významne zvyšuje počet ľudí, ktorí sa môžu samostatne vzdelávať a/alebo môžu zahrnúť tému európskych právnych predpisov do svojich školení.

V súlade s parížskym prehlásením UNESCO z roku 2012 o otvorených vzdelávacích zdrojoch, chce Európska komisia v čo najväčšej miere podporovať otvorené vzdelávacie zdroje a otvorené vzdelávacie programy pre právnikov.

Existuje mnoho referenčných stránok s užitočnými zdrojmi pre európsku odbornú justičnú prípravu na miestnej, regionálnej či vnútroštátnej úrovni. Komisia v reakcii na osobitné potreby vznikajúce zo stupňa odbornosti alebo vysokého počtu odborníkov z právnej praxe, ktorí pracujú na tejto úrovni, takisto vypracovala školiace materiály v rôznych oblastiach európskych právnych predpisov.

Tieto rady pre poskytovateľov odbornej prípravy PDF (2257 Kb) en sú zbierkou praktických rád s príkladmi a môžu pomôcť všetkým poskytovateľom odbornej prípravy pri tvorbe a organizácii aktivít spojených s odbornou prípravou.

Školiace materiály sú k dispozícii a právnici a/alebo poskytovatelia odbornej prípravy ich môžu hneď využívať v týchto oblastiach:

Právo EÚ vo všeobecnosti

Občianske právo

Trestné právo

Právne predpisy z oblasti boja proti organizovanému zločinu

Ľudské práva

Práva dieťaťa

Nediskriminácia

Rodová rovnosť

Správne právo

Právne predpisy v oblasti životného prostredia

Duševné vlastníctvo

Metodika v odbornom vzdelávaní

Posledná aktualizácia: 02/12/2015

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.