Методология на обучение

Доброто планиране е от съществено значение за успеха на даден курс за обучение. Следват (макар и невинаги пряко свързани с eвропейското съдебно обучение) примери за добри практики на обучение, които могат да бъдат полезни за предоставящи обучение структури.

Електронно обучение

„Смесено обучение“

„Сериозни игри“

Обучение по правен език

Обучение на обучители

Оценка

Инструменти

Електронно обучение

Порталът „Elearningeuropa.info“

През 2002 г. Европейската комисия поде инициативата за портал Open Education Europa, за да помогне за преобразуването на образованието чрез технология. Порталът се превърна в ключов форум за проучване на промените и нововъведенията в образованието.

Open Education Europa е средоточие на активна общност от учени, обучители, политици, студенти и други заинтересовани лица, които използват портала като виртуално място за срещи, където могат да споделят и да разискват решения по широк кръг образователни въпроси. Порталът и неговото събрано от потребителите съдържание предлагат критичен и творчески подход, основан на сътрудничество, за определяне на мястото на образованието в наши дни и накъде то ще бъде насочено в бъдеще.

Open Education Europa е инициатива на Комисията, която е част от програмата „Учене през целия живот“, управлявана от Генерална дирекция „Образование и култура“

PRAG – Практическо ръководство относно процедурите на договаряне (EuropeAid)

PRAG е курс за електронно обучение, който разяснява процедурите на договаряне, които се прилагат по отношение на всички договори за външна помощ, финансирани от общия бюджет на ЕС и 10-тия Европейски фонд за развитие (ЕФР). В рамките на курса се разяснява как Комисията управлява средствата и очертава процедурите, които се прилагат по отношение на всички договори (обществени поръчки и безвъзмездни средства). Курсът обхваща широк кръг от въпроси, свързани с възлагането и изпълнението на даден договор, и се управлява интерактивно.

Курсът е разделен на глави с независим достъп до всяка от тях. Той е пример за курс за електронно обучение, който е достъпен на английски език.

Смесено обучение

Подобряване на качеството на „смесеното обучение“ — проект „COMBLE“: общност на интегрираното смесено обучение в Европа

Целта на проекта „COMBLE“ е да се подобри качеството на „смесеното обучение“ в областта на висшето, по-нататъшното и бизнес образованието чрез предоставяне на знания, обучение и съвет на администратори, инструктори и учащи се относно технически, дидактически, организационни и лични въпроси, които могат да повлияят върху успеха на решенията на смесеното обучение. „COMBLE“ е съфинансиран от програмата „Учене през целия живот (ICT)“.

Основните резултати от проекта включват „Methopedia“ — базирана на технологията „уики“ общност, в която експерти споделят знания и опит във връзка с прилагането и оценяването на методиките за смесено обучение. Сайтът е достъпен на английскинемски и полски език.

Друг резултат е експертен курс за обучители (на английски език) относно това как да се създаде смесено обучение и как да се използват технологиите за смесено обучение.

„Сериозни игри“

Езиков „капан“: адаптивна видеоигра за езиково обучение

„Езиков капан“ е иновативна видеоигра за езиково обучение за последна година студенти по немски. Те се потапят в интерактивния свят на играта, в който безпроблемно се съчетават езиково обучение с мотивационни игри. Този проект, който беше удостоен с Европейски езиков знак, е пример за „сериозни игри“, които са адаптирани за езиково обучение.

Обучение по правен език

Насоки относно езиковото обучение (Европейска мрежа за съдебно обучение – EJTN)

Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) е изготвила насоки относно езиковото обучение (на английски и френски език), които да помогнат на националните центрове за обучение да разработят, планират и организират дейности за обучение за съдии и прокурори. Целта на насоките е да се проучат и създадат инструменти, предназначени за подобряване на чуждоезиковите умения на съдии и прокурори в ЕС в следните области: общо и правно езиково обучение, методологии за езиково обучение и сравнително изследване на правните системи и институции чрез правна терминология.

Ирландски курсове по юридическа практика

Ирландските курсове по юридическа практика са разработени и предоставени от отдела по образование към Правното общество на Ирландия, като се използва подходът „смесено обучение“, който интегрира информационни и комуникационни технологии (ИКТ), компютърно подпомагано езиково обучение (CALL), традиционни методи за обучение и основано на проблеми обучение (PBL) за справяне с общи проблеми от юридическата практика в редица курсове, като се използва „Moodle“ — виртуална среда за езиково обучение с отворен код (VLE). За повече информация за проекта, който беше удостоен с Европейския езиков знак, натиснете тук.

Изучаване на учебни предмети на чужд език (CLIL)

Изучаването на учебни предмети на чужд език (CLIL) включва чужд език за преподаване на даден предмет, който може да не бъде свързан по какъвто и да е начин с езиковото обучение, напр. уроците по история могат да бъдат преподавани на английски език в училищата в Испания. CLIL е използван и се счита за ефективен метод във всички сектори на образованието — от първоначалното до предназначеното за възрастни и висшето образование. През последните 10 години изучаването на учебни предмети на чужд език бележи нарастващ успех и тази тенденция се запазва.

За разлика от традиционните преподаватели по чуждоезиково обучение, работещите по метода CLIL преподаватели са специалисти в своята област и обикновено владеят свободно (на двуезична основа или като майчин език) целевия език. В много институции преподавателите по чуждоезиково обучение работят заедно с колеги от други отдели, за да предложат CLIL в различни дисциплини. Ключов момент е, че учащият придобива нови знания за „целевия“ предмет, като се сблъсква със, използва и изучава работния език.

Обучение на обучители

Насоки относно обучението на обучители (EJTN)

Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) е разработила общи насоки относно обучението на обучители. Целта е да се помогне на отделни национални институции за обучение да планират своите дейности за обучение за съдебната власт чрез предоставяне на общи указания относно избора на обучители, избора на съдържание и методите на обучение.

Насоки за обучители (консорциум „ICON-ADETEF“)

„Насоките за обучители“, разработени в рамките на европейската програма за статистическо обучение, предлагат добър общ преглед на английски език за стъпките, включени в планирането на дадена дейност за обучение.

Съвети за обучение (УНИЦЕФ и Penal Reform International)

УНИЦЕФ и Penal Reform International разработиха съвети за обучение на обучители на английски език с цел допълване на техния „Наръчник за обучение по правораздаване за непълнолетни лица“ (вж. раздела относно правата на детето).

Оценка

EJTN препоръча формуляр за оценка на обучението

Работната група по програмите на EJTN изготви образец за обучаващите се, чрез който да оценят посещаваните от тях сесии на обучение. В този му вид формулярът се използва рядко, тъй като обикновено се добавят въпроси, свързани със специфичната дейност, която трябва да бъде оценена.

Образецът е достъпен на английски  PDF (19 Kb) EN и на френски  PDF (20 Kb) FR език и може да бъде използван като основа за структурите, предоставящи обучение, които разработват формуляри за оценка на предоставяното от тях обучение.

Инструменти

Ресурси на Института за развитие на персонала (Chartered Institute of Personnel and Development - CIPD)

Структурите, пр едоставящи обучение, и обучителите ще намерят полезна информация на английски език за обучение и развитие, изготвяне и предоставяне на обучение, оценка на обучението, електронно обучение и т.н. в раздела за ресурси на уебсайта на Института за развитие на персонала (CIPD).

Речник на терминологията за обучение

Проектът „Проучване относно европейската терминология при обучение на възрастни за общия език и общото разбиране, както и наблюдението на сектора“, съфинансиран от програмата „Учене през целия живот“, доведе до съставянето на два речника.

Речникът на 1-во ниво е предназначен да служи като практически инструмент за политици и администратори, като помага на Комисията, държавите членки и други европейски държави, както и на заинтересованите страни, в наблюдението и анализа на обучението на възрастни в Европа, като подобряват качеството и съпоставимостта на данните. Термините в речника са тези, които се считат за съществени за тази цел, по–специално тези, за които определенията трябва да бъдат съгласувани (доколкото е възможно) и разбрани на европейско ниво с цел гладко протичане на политическите дискусии. Речникът включва всички официални езици на ЕС, заедно с тези на Исландия, бившата югославска република Македония, Норвегия и Турция.

Речникът от 2-ро ниво съдържа значително повече термини и е предназначен за използване от специалисти. Главната му цел е да служи като ресурс за наблюдение на сектора за обучение на възрастни.Той е достъпен само на английски език. Той е достъпен само на английски език.

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.