Opleidingsmethoden

Een goede planning is essentieel voor het succes van een opleidingscursus. Hieronder staan voorbeelden van goede opleidingspraktijken, die weliswaar niet allemaal rechtstreeks verband houden met Europese justitiële opleiding maar toch van nut kunnen zijn voor aanbieders van leermogelijkheden.

e-Learning

Blended leren

Serieuze spelletjes

Cursus juridisch taalgebruik

Opleiden van opleiders

Evaluatie

Leermiddelen

e-Learning

Elearningeuropa.info Portal

De Europese Commissie heeft in 2002 de portaalsite "Open Education Europa" gelanceerd voor het ondersteunen van de transformatie van onderwijs door middel van technologie. De website is een belangrijk forum geworden voor het verkennen van veranderingen en innovaties in het onderwijs.

"Open Education Europa" is een virtuele ontmoetingsplaats waar een actieve gemeenschap van geleerden, leraren, beleidsmakers, studenten en andere belanghebbenden samenkomt om te discussiëren over oplossingen voor een breed scala aan onderwijsvraagstukken. De portaalsite en gebruikergegenereerde inhoud maken het mogelijk om op een collaboratieve, kritische en creatieve manier te kijken naar de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs.

"Open Education Europa" is een initiatief van de Commissie, dat is gelanceerd in het kader van het programma "Een leven lang leren” en dat wordt beheerd door het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur.

PRAG - Praktische handleiding voor aanbestedingsprocedures (EuropeAid)

PRAG ("Practical Guide on contracting procedures") is een cursus op basis van e-learning over de procedures die moeten worden gevolgd bij de aanbesteding van buitenlandse-hulpcontracten die uit de algemene begroting van de EU en het 10de Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) worden gefinancierd. In deze interactieve cursus wordt uitgelegd hoe de Commissie de middelen beheert en worden de procedures beschreven die voor de gunning van opdrachten en de verstrekking van subsidies moeten worden gevolgd. De cursus bestrijkt een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de gunning en uitvoering van opdrachten.

De cursus is opgesplitst in zelfstandige delen, die los van elkaar kunnen worden gevolgd. Het is een voorbeeld van een e-learningcursus. De cursus is beschikbaar in het EngelsSpaansFrans en Portugees.

Blended leren (combinatie van afstands- en contactonderwijs)

Verbeteren van de kwaliteit van 'blended leren' (COMBLE – Community of Integrated Blended Learning in Europe)

De doelstelling van het COMBLE-project was om de kwaliteit van 'blended leren' in het hoger, voortgezet en bedrijfskundig onderwijs te verbeteren door bestuurders, docenten en studenten te voorzien van kennis, opleiding en advies over technische, didactische, organisatorische en persoonlijke kwesties die van invloed kunnen zijn op het succes van deze leeroplossing. Het project werd medegefinancierd in het kader van het programma "Een leven lang leren".

Een belangrijk resultaat is 'Methopedia', een wiki-gemeenschap waarin deskundigen kennis en ervaringen uitwisselen met betrekking tot de toepassing en evaluatie van methoden van 'blended leren'. De site is beschikbaar in het EngelsDuits en Pools.

Een ander resultaat is een gevorderdencursus voor opleiders (in het Engels) over het ontwikkelen van 'blended leren' en het toepassen van 'blended leren'-technieken.

Serieuze spelletjes

"Language Trap", een adaptief videospel voor het leren van een taal

"Language Trap" is een innovatief videospel voor taalleren voor laatstejaarsstudenten Duits. De studenten worden ondergedompeld in een interactieve spelomgeving waarin het leren van een taal naadloos wordt vermengd met het spelen van een motiverend spel. Dit project, waaraan een Europees Talenlabel is toegekend, is een eenvoudig voorbeeld van een "serieus spel", dat is aangepast voor taalleren.

Cursus juridisch taalgebruik

Richtsnoeren voor taalcursussen (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

Het ENJO heeft richtsnoeren voor taalcursussen opgesteld (in het Engels en Frans) om nationale opleidingscentra te helpen met het ontwikkelen, plannen en organiseren van taalcursussen voor magistraten in de EU. Doelstelling van de richtsnoeren is het bevorderen van onderzoek naar en de ontwikkeling van instrumenten voor het vergroten van de vaardigheid van magistraten in vreemde talen. De richtsnoeren bestrijken de volgende terreinen: algemene en juridische taalvaardigheid, opleidingsmethoden en vergelijkend terminologisch onderzoek van rechtssystemen en -instellingen.

Ierse cursussen rechtspraktijk

Deze cursussen werden ontwikkeld en verzorgd door de afdeling Onderwijs van de Ierse orde van advocaten volgens een methode van 'blended leren' waarin informatie- en communicatietechnologie, computerondersteund taalonderwijs, traditionele onderwijsmethoden en probleemgeoriënteerd leren werden geïntegreerd in een scala aan cursussen over algemene vraagstukken met betrekking tot de rechtspraktijk. Daarbij werd gebruikgemaakt van Moodle, een open source virtuele leeromgeving. Klik hier voor meer informatie over dit project, waaraan een Europees Talenlabel is toegekend.

Tweetalig onderwijs (Content and language integrated learning)

Content and language integrated learning (CLIL) is het gebruik van een vreemde taal voor het doceren van een niet-taalvak, bijvoorbeeld het geven van geschiedenislessen in het Engels op een school in Spanje. CLIL is in alle sectoren van het onderwijs – van basis-, via volwassenen- tot hoger onderwijs – gebruikt en effectief gebleken. Deze methode wordt de laatste tien jaar met steeds meer succes gebruikt.

Docenten die de CLIL-methode gebruiken, zijn gespecialiseerd in hun vakgebied en spreken de instructietaal doorgaans vloeiend, omdat ze tweetalig of moedertaalspreker zijn, maar zijn geen traditionele taaldocenten. In veel instellingen werken taaldocenten en collega's van andere vakgroepen samen bij het verzorgen van CLIL-onderwijs. Het gaat erom dat de student bij het verwerven van kennis over een vakgebied tegelijkertijd de instructietaal gebruikt en leert.

Opleiden van opleiders

Richtsnoeren voor de opleiding van opleiders (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

Het ENJO heeft algemene richtsnoeren voor de opleiding van opleiders ontwikkeld. Deze richtsnoeren moeten individuele nationale opleidingsinstellingen helpen bij het plannen van opleidingsactiviteiten voor de rechterlijke macht. Daartoe bevatten ze algemene aanwijzingen voor de selectie van opleiders, inhoud en opleidingsmethoden.

Richtsnoeren voor opleiders (ICON-ADETEF Consortium)

De richtsnoeren voor opleiders ("Guidance for trainers"), die in het kader van het Europees Programma voor opleiding in statistiek zijn opgesteld, verschaffen een goed overzicht, in het Engels, van de verschillende stappen van de planning van een opleiding.

Tips voor opleiders (UNICEF en Penal Reform International)

UNICEF en "Penal Reform International" hebben "Training tips" voor opleiders uitgewerkt, in het Engels, als aanvulling op hun opleidingshandboek jeugdrechtspleging (zie de pagina over de rechten van het kind).

Evaluatie

Het door het ENJO aanbevolen opleidingsevaluatieformulier

De werkgroep Programma's van het ENJO heeft een model voor een evaluatieformulier ontwikkeld waarmee de deelnemers aan een opleiding de opleiding kunnen beoordelen. Het formulier wordt zelden in de oorspronkelijke vorm gebruikt, omdat doorgaans vragen over de desbetreffende opleidingsactiviteit worden toegevoegd.

Het model is beschikbaar in het Engels  PDF (19 Kb) EN en Frans  PDF (20 Kb) FR en kan door aanbieders van leermogelijkheden worden gebruikt als basisdocument voor het opstellen van evaluatieformulieren voor hun opleidingsactiviteiten.

Leermiddelen

Hulpmiddelen van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Aanbieders van leermogelijkheden en opleiders kunnen op de website van het "Chartered Institute of Personnel and Development" (CIPD) onder 'resources' nuttige informatie vinden over onder meer "leren en ontwikkeling", "ontwikkelen en verzorgen van opleidingen", "evalueren van opleidingen" en "e-learning".

Glossarium van opleidingstermen

Een uit hoofde van het programma "Een leven lang leren" medegefinancierd onderzoek naar Europese terminologie op het gebied van volwassenenonderwijs om te komen tot een gemeenschappelijke taal en consensus over de inhoud van het begrip 'volwassenenonderwijs' en ten behoeve van de gemeenschappelijke monitoring van de sector ("Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector") heeft geleid tot de compilatie van twee glossaria.

Het glossarium van niveau 1 is bedoeld als praktisch referentiemiddel voor beleidsmakers en bestuurders, dat de Commissie, de lidstaten en andere Europese landen en belanghebbenden moet helpen bij het monitoren en analyseren van het volwassenenonderwijs in Europa door het verbeteren van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van gegevens. De termen die in dit glossarium zijn opgenomen, worden voor dat doel essentieel geacht, in het bijzonder die termen waarvoor (voor zover mogelijk) overeenstemming moet worden bereikt over een gezamenlijke definitie, zodat beleidsdiscussies op Europees niveau probleemloos kunnen verlopen. Het glossarium bevat alle officiële EU-talen, plus die van IJsland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Noorwegen en Turkije.

Het glossarium van niveau 2 bevat aanzienlijk meer termen en is bedoeld voor specialisten. Het is primair bedoeld als hulpmiddel voor het monitoren van de sector. Het is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Laatste update: 06/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.