Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Kazensko pravo

Evropska komisija želi dati na voljo gradivo, ki bi bilo koristen vir za same delavce v pravni stroki in tudi za izvajalce usposabljanj za delavce v pravni stroki. Ta podrazdelek evropskega portala e-pravosodje je namenjen področju kazenskega prava, vključno s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah. Informacije o sedanji in prihodnji evropski zakonodaji v kazenskih zadevah je mogoče najti na straneh Pravosodje na spletišču Evropske komisije.

Kazensko pravosodje EU

Načelo vzajemnega priznavanja

Pravice žrtev

Restorativna pravičnost

Jezikovno usposabljanje

Sodno tolmačenje v kazenskih postopkih

Kazensko pravosodje EU

Smernice za usposabljanje na področju evropskega kazenskega pravosodja (Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju – EJTN)

Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN) je izdelala smernice za usposabljanje na področju kazenskega pravosodja, namenjene izvajalcem usposabljanj. Smernice se redno posodabljajo, v njih pa so obravnavana glavna vprašanja, pomembna za pravosodno usposabljanje na tem področju. Navedeni so teme ter dokumenti in sodna praksa, povezani z vsako temo, priporočila glede ustreznih profilov izvajalcev in udeležencev usposabljanj na posameznem področju ter predlagane primerne metode usposabljanja. Smernice so na voljo v angleščini.

Program CoPEN (Akademska mreža za evropsko kazensko pravo – ECLAN in EJTN)

Program CoPEN je standardni program usposabljanja za pravosodne organe v zvezi s sodelovanjem v kazenskih zadevah v EU. V prvi fazi sta projekt vodila Akademska mreža za evropsko kazensko pravo (ECLAN) in Inštitut za evropske študije (Université libre de Bruxelles). Projektno usklajevanje je zdaj prevzela mreža EJTN, čeprav pri pripravi vsebine še vedno sodeluje ekipa z Inštituta za evropske študije. Posodobljena različica programa je na voljo v angleščini in francoščini.

Gradivo za usposabljanje o vprašanjih kazenskega pravosodja v EU, pripravljeno za uporabo

Gradivo za usposabljanje obsega osem različnih področij kazenskega prava EU, namenjeno pa je sodnikom, tožilcem in odvetnikom ter drugim delavcem v pravni stroki. V prvi vrsti je namenjeno izvajalcem usposabljanj, vendar ga lahko za svoje potrebe uporabljajo tudi delavci v pravni stroki. Gradivo vsebuje informacije o veljavni zakonodaji v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, nacionalni uporabi obstoječih instrumentov EU in smereh razvoja kazenskega pravosodja EU.

Opombe izvajalca usposabljanja in gradivo za usposabljanje za vsakega od seminarjev so na voljo tukaj (večinoma v angleščini):

Naslov seminarja

Opombe izvajalca usposabljanja

Gradivo za usposabljanje

The changes brought by the Lisbon Treaty to judicial cooperation in criminal matters: Special focus on the new powers of the institutions and the competence of relevant EU agencies

EN Word (379 Kb) en, FR Word (382 Kb) fr

Na voljo

kmalu

The pre-Lisbon instruments: Special focus on the European Arrest Warrant

EN PDF (49 Kb) en

Collecting evidence through the EU: Joint Investigation Teams

EN PDF (48 Kb) en

Collecting evidence through the EU: The European Evidence Warrant and new instruments in the field

EN PDF (49 Kb) en

Asset recovery within the European Union: Council Framework Decisions of 2003, 2005 and 2006 and new developments in this area

EN PDF (48 Kb) en

Procedural rights of suspected and accused persons

EN PDF (49 Kb) en

Cooperation in criminal matters in the European Union: judicial response to terrorism

EN PDF (52 Kb) en

EU substantive criminal law

EN PDF (46 Kb) en

Te seminarje je pripravil Evropski inštitut za javno upravo (EIPA) na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu z Evropsko komisijo za obdobje 2011–2013, ko je bilo izvedenih osem dejavnosti usposabljanja v osmih državah članicah EU.

Načelo vzajemnega priznavanja

Priročnik za sodnike, tožilce in druge pristojne organe o izdajanju in izvrševanju zaprosila za sklep o zasegu (Evropska komisija)

Ta priročnik naj bi pomagal sodnikom, tožilcem in drugim pristojnim organom pri izdaji in izvršitvi zaprosila za izvršitev sklepa o zasegu na podlagi Okvirnega sklepa Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji. Namen priročnika je zagotoviti smernice za sprejetje dobre prakse na podlagi izkušenj, sočasno pa pristojnim sodnikom in tožilcem zagotoviti natančne informacije o tem, kako izpolniti obrazce za sklepe o zasegu. Priročnik je na voljo tukaj. PDF (4413 Kb) en

Pravice žrtev

Priročnik o pravosodju za žrtve: uporaba in izvajanje Deklaracije o temeljnih načelih pravičnosti za žrtve kaznivih dejanj in zlorabe oblasti (Urad Združenih narodov za droge in kriminal – UNODC)

Priročnik o pravosodju za žrtve je zasnoval Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) kot orodje za organe kazenskega pravosodja in druge, ki prihajajo v stik z žrtvami, pri izvajanju programov podpore žrtvam ter razvoju politik, postopkov in protokolov, pri katerih se upoštevajo potrebe žrtev. V njem so opisani osnovni koraki pri razvoju celovitih storitev podpore za žrtve kaznivih dejanj, kot so krizno ali dolgoročno svetovanje, odškodnina, spremljanje na sodišče in druge storitve podpore. Priročnik je bil pripravljen z zavedanjem, da se bodo njegova načela uporabljala različno v različnih pravnih sistemih, strukturah socialne podpore in življenjskih razmerah. To, kar je navedeno v priročniku, ne bo nujno vedno ustrezno ali celo mogoče v vseh situacijah. Namen priročnika torej ni, da bi bil predpisovalen, ampak naj bi se uporabljal kot niz primerov, ki bi jih pravosodni organi preučili in preizkusili. Ker je gradivo, predstavljeno v priročniku, namenjeno vrsti različnih javnosti, se bodo posameznim uporabnikom nekateri deli morda zdeli pomembnejši in zanimivejši od drugih. Priročnik je na voljo v angleščini.

Priročnik za usposabljanje o varstvu pravic otrok v sistemih kazenskega pravosodja (Penal Reform International)

Namen priročnika Varstvo pravic otrok v sistemih kazenskega pravosodja: priročnik za usposabljanje je zagotoviti izčrpen referenčni vodnik za osebe, ki delajo v različnih poklicih ali organih v sistemu kazenskega pravosodja. Modul usposabljanja je namenjen strokovnjakom in deležnikom, ki v okviru svojega dela sodelujejo pri usposabljanju, pomagal pa naj bi jim učinkovito predavati o načelih, predstavljenih v priročniku, in sicer z uporabo metodologije usposabljanja, ki temelji na izkušnjah.

Priročnik obravnava problematiko otrok, ki so prišli v navzkrižje z zakonom, in otrok, ki so žrtve ali priče. Vključuje tudi vprašanje otrok, pri katerih lahko obstaja tveganje, da bi se znašli v sistemu kazenskega pravosodja. Zajema vrsto tem in vprašanj, med katerimi so zaščita otrok, preprečevanje kaznivih dejanj, kazenski pregon, sodni postopki, obsodbe in rehabilitacija.

Priročnik je pripravila organizacija Penal Reform International in je na voljo v angleščini.

Restorativna pravičnost

Priročnik o programih restorativne pravičnosti ter spremljevalni priročnik o temeljnih načelih in obetavnih praksah pri alternativnih možnostih namesto zaporne kazni (UNODC)

Priročnik o programih restorativne pravičnosti bralca seznanja s programi in postopki restorativne pravičnosti. Ponuja pregled ključnih vidikov pri izvajanju participativnih odzivov na kazniva dejanja na podlagi pristopa restorativne pravičnosti. Pripravljen je bil zlasti za uradnike kazenskega pravosodja, vendar je gradivo namenjeno številnim različnim javnostim, tako da se bodo posameznim uporabnikom nekateri deli morda zdeli pomembnejši in zanimivejši od drugih. Ta priročnik je eno od več praktičnih orodij, ki jih je pripravil urad UNODC. Na voljo je v angleščini in francoščini.

Pri uradu UNODC je na voljo tudi spremljevalni priročnik o temeljnih načelih in obetavnih praksah pri alternativnih možnostih, ki se uporabijo namesto zaporne kazni. V tem priročniku so predstavljena temeljna načela, ki so bistvena za razumevanje alternativnih možnosti namesto zaporne kazni, opisane pa so tudi obetavne prakse v različnih delih sveta. Priročnik vsebuje informacije o alternativah zaporni kazni v vsaki fazi postopka v kazenskem pravosodju in navaja vprašanja, o katerih je treba razmisliti pri njihovem izvajanju, vključno s tem, kaj morajo različne stranke v postopku storiti za zagotovitev uspeha, ter primeri sistemov, s katerimi se je zmanjšala uporaba zaporne kazni. Ta priročnik je na voljo v angleščini, francoščini in španščini.

Jezikovno usposabljanje

Priročnik o jezikovnem usposabljanju v zvezi z besediščem s področja pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodjuEJTN)

Ta priročnik o jezikovnem usposabljanju v zvezi z besediščem s področja pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah je zbirka najpomembnejšega gradiva za usposabljanje, uporabljenega v sklopu sedmih seminarjev, ki jih je na to temo v letih 2011 in 2012 organizirala Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Namenjen je vsem sodnikom ali državnim tožilcem, ki želijo razviti svoje jezikovne sposobnosti na tem področju. Priročnik je na voljo v angleščini in francoščini, skupaj s splošnimi pripravljalnimi pravnimi dokumenti in jezikovnim gradivom za seminarje.

Sodno tolmačenje v kazenskih postopkih

Spletni videoposnetki za usposabljanje za delo s sodnimi tolmači v kazenskih postopkih (projekt Vzpostavitev medsebojnega zaupanja 2)

Z učinkovito in pravilno uporabo usposobljenih sodnih tolmačev v evropskih kazenskih zadevah se bodo izboljšali rezultati za osumljence in obtožence ter za pravosodno osebje na vseh ravneh. Sklop avdiovizualnega gradiva za usposabljanje o praksah za delo s sodnimi tolmači v različnih okoliščinah je bil pripravljen za sodnike, tožilce in druge delavce v pravni stroki, ki sodelujejo v sodnih postopkih, kjer so potrebni tolmači. Videoposnetki so oblikovani tako, da so uporabnikom prijazni in primerni za nejezikoslovce. Uporabljajo jih lahko izvajalci usposabljanj kot učni pripomoček ali delavci v pravni stroki za samostojno učenje.

Na podlagi Direktive 2010/64/EU o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih je bilo v okviru projekta Vzpostavitev medsebojnega zaupanja 2 pripravljenih pet spletnih videoposnetkov za usposabljanje, s katerimi se ponazarjajo postopki komuniciranja in strategije vodenja, ki so potrebni za učinkovito komuniciranje prek tolmača. Videoposnetki (tolmačenje policijskega zaslišanja, pravnega svetovanja in sodne obravnave) prikazujejo dobre prakse in morebitne pasti pri delu s tolmači. Projekt je finančno podprla EU.

Na spletni strani projekta je na voljo pet videoposnetkov v angleščini s podnapisi v angleščini, poljščini, romunščini ali španščini.

Sorodne povezave

Akademska mreža za evropsko kazensko pravo (ECLAN)

Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Zadnja posodobitev: 27/04/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.