Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Straffrätt

Europeiska kommissionens avsikt är att materialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete. Denna underavdelning av europeiska e-juridikportalen är inriktad på det straffrättsliga området, bl.a. straffrättsligt samarbete. Information om gällande och framtida EU-lagstiftning på det straffrättsliga området återfinns på sidorna för rättsliga frågor på kommissionens webbplats.

EU-straffrätt

Principen om ömsesidigt erkännande

Brottsoffrens rättigheter

Reparativ rättvisa

Språkutbildning

Rättstolkning i brottmål

EU-straffrätt

Utbildningsriktlinjer för EU-straffrätt (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

EJTN har tagit fram riktlinjer för utbildning på det straffrättslig området avsedda för fortbildare. Dessa aktualiseras regelbundet och innehåller en bedömning av de huvudsakliga områden som är relevanta för rättslig utbildning inom straffrätt. Potentiella ämnen och relevanta dokument förtecknas samt rättspraxis. Dessutom lämnas rekommendationer för lämpliga fortbildar- och studerandeprofiler på varje område, och vidare föreslås lämpliga utbildningsmetoder. Riktlinjerna finns på engelska.

CoPEN-programmet (European Criminal Law Academic Network – ECLAN och EJTN)

Copen-programmet är ett standardutbildningsprogram för rättsliga myndigheter om straffrättsligt samarbete inom EU. Under sin första fas leddes projektet av European Criminal Law Academic Network (ECLAN) och Institute for European Studies (Université libre de Bruxelles). Projektkoordinationen har nu tagits över av EJTN, även om den ansvariga gruppen vid Institute for European Studies fortfarande producerar innehållet. En aktualiserad version av programmet finns på engelska och franska här.

Färdigt kursmaterial om frågor som rör EU-straffrätt

Kursmaterialet täcker åtta olika områden inom EU-straffrätten och är avsett för domare, åklagare och försvarsadvokater, men även andra rättstillämpare. Tanken är att det främst ska användas av lärare, men rättstillämparna kan givetvis själva också använda det. Materialet ger information om gällande lagstiftning rörande straffrättsligt samarbete, nationell tillämpning av befintliga EU-instrument och om den riktning som EU-straffrätten rör sig i.

Lärarkommentarer och kursmaterial för varje seminarium finns tillgängliga här (oftast på engelska):

Seminariets namn

Lärar-kommentarer

Kurs-material

The changes brought by the Lisbon Treaty to judicial cooperation in criminal matters: Special focus on the new powers of the institutions and the competence of relevant EU agencies

EN Word (379 Kb) en, FR Word (382 Kb) fr

Tillgängligt

inom kort

The pre-Lisbon instruments: Special focus on the European Arrest Warrant

EN PDF (49 Kb) en

Collecting evidence through the EU: Joint Investigation Teams

EN PDF (48 Kb) en

Collecting evidence through the EU: The European Evidence Warrant and new instruments in the field

EN PDF (49 Kb) en

Asset recovery within the European Union: Council Framework Decisions of 2003, 2005 and 2006 and new developments in this area

EN PDF (48 Kb) en

Procedural rights of suspected and accused persons

EN PDF (49 Kb) en

Cooperation in criminal matters in the European Union: judicial response to terrorism

EN PDF (52 Kb) en

EU substantive criminal law

EN PDF (46 Kb) en

Seminarierna har tagits fram av Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) inom ramavtalet för partnerskap med kommissionen 2011–13. Åtta kurser har getts i åtta EU-medlemsstater.

Principen om ömsesidigt erkännande

Handbok för domare, åklagare och andra behöriga myndigheter angående hur man utfärdar och verkställer en begäran om beslut om frysning (Europeiska kommissionen)

Handboken är utformad för att hjälpa domare, åklagare och andra behöriga myndigheter med att utfärda och fullgöra en begäran om verkställighet av ett beslut om frysning på basis av rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial. Syftet med handboken är att ge riktlinjer för antagandet av god praxis på grundval av gjorda erfarenheter och samtidigt förse behöriga domare och åklagare med specifik information om hur formulären för beslut om frysning bör fyllas i. Handboken finns här PDF (4413 Kb) en.

Brottsoffrens rättigheter

Handbook on justice for victims: on the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå - UNODC)

Denna handbok har utformats av FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) som ett verktyg i samband med stödprogram för brottsoffer och utformning av politiska åtgärder som tar hänsyn till brottsoffrens intressen samt för förfaranden och protokoll för straffrättsliga myndigheter och andra som kommer i kontakt med brottsoffer. Den redogör för grunderna när heltäckande stödtjänster arbetas fram för brottsoffer, t.ex. krisrådgivning eller rådgivning under längre tid, kompensation, beledsagning till domstol och andra advokattjänster. Den har utarbetats med medvetenhet om skillnaderna i olika rättsordningar, sociala stödstrukturer och livssituationer. Allt handboken innehåller är inte nödvändigtvis lämpligt eller ens möjligt i alla situationer. Tanken med handboken är därför inte att den ska vara preskriptiv, utan att den ger i stället ett antal exempel som behöriga domstolar kan undersöka och testa. Eftersom materialet i handboken är avsett för flera olika läsarkategorier, kan den enskilde läsaren finna vissa avsnitt mer relevanta och intressanta än andra. Handboken finns på engelska.

Training manual on protecting children’s rights in criminal justice systems (Penal Reform International)

Syftet med Protecting Children’s Rights in Criminal Justice Systems: A training manual är att vara en heltäckande referensvägledning för personer som arbetar i en rad olika yrken eller organ inom straffrättsväsendet. Kursmodulen är avsedd för yrkesverksamma och berörda parter som ger undervisning som en del av sitt arbete och är avsedd att bistå dem att lära ut principerna i manualen med hjälp av erfarenhetsbaserade undervisningsmetoder.

Manualen tar upp frågor som rör underåriga lagöverträdare och barn som brottsoffer samt vittnen. Den tar också upp hur man fångar upp barn som riskerar att komma i delo med de straffrättsliga systemen. Manualen täcker flera olika ämnen och frågor, bl.a. skydd av barn, förebyggande av brottslighet, tillsyn över att lagen efterlevs, rättegångsförfaranden, domstolsutslag och rehabilitering.

Manualen har tagits fram av Penal Reform International och finns tillgänglig på engelska.

Reparativ rättvisa

Handbook on restorative justice programmes and companion handbook of basic principles and promising practices on alternatives to imprisonment (UNODC)

I handboken om program för reparativ rättvisa redogörs för program och processer som rör reparativ rättvisa. Den ger en överblick över viktiga faktorer som bör beaktas när man arrangerar sammankomster efter brott som bygger på reparativ rättvisa. Den har främst satts samman för att användas av straffrättsliga tjänstemän, men materialet är inriktat på ett antal olika målgrupper, varför enskilda användare kan finna en del avsnitt mer relevanta och intressanta än andra. Handboken är en i en serie av praktiska verktyg som tagits fram av UNODC. Den finns tillgänglig på engelska och franska.

En parallell handbok om de grundläggande principerna för alternativ till frihetsberövande och lovande praxis kan också fås via UNODC. Här presenteras de grundläggande principerna för att förstå alternativen till frihetsberövande och handboken innehåller även beskrivningar av praxis i olika delar av världen som anses kunna ge goda resultat. Den ger information om alternativen till frihetsberövande i varje skede av straffrättsliga processen och vad som bör övervägas när dessa genomförs, bl.a. vad olika parter som medverkar i processen måste göra, tillsammans med exempel på system som har reducerat användningen av frihetsberövande. Handboken finns på engelska, franska och spanska.

Språkutbildning

Handbook on language training in the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

Denna handbok om språkutbildning i terminologin inom det straffrättsliga samarbetet är en sammanställning av de mest relevanta utbildningsmaterial som använts under de sju seminarier som EJTN anordnade i detta ämne 2011 och 2012. Den är avsedd för domare eller åklagare som vill utveckla sina språkfärdigheter på detta område. Handboken finns både på engelska och franska här, jämte rättsakter och språkmaterial som kan används vid förberedelserna av seminarier.

Rättstolkning i brottmål

Webbaserade utbildningsvideor om arbete med rättstolkar i brottmål (projektet Building Mutual Trust 2)

Utbildade rättstolkar som används på vederbörligt sätt i europeiska brottmål innebär förbättringar både för misstänkta personer och svarande samt för domstolspersonal på alla nivåer. En uppsättning audiovisuellt material om hur man arbetar med rättstolkar i en rad olika situationer har satts samman för domare, åklagare och andra rättstillämpare som medverkar i rättegångar där tolkar behövs. Videorna är användarvänliga och även avsedda för den som inte är språkvetare. De kan användas antingen av fortbildarna som hjälp i undervisningen eller av rättstillämparna på egen hand.

Building Mutual Trust 2-projeket har inom ramen för direktiv 2010/64/EU om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden tagit fram fem webbaserade utbildningsvideor för att illustrera de kommunikationsprocesser och hanteringsstrategier som krävs för att kommunikation via tolk ska fungera väl. Videorna (av ett tolkat polisförhör, juridisk rådgivning och en domstolsförhandling) visar god praxis och potentiella fallgropar när man arbetar med tolkar, i ett användarvänligt format. Projektet har fått ekonomiskt stöd av EU.

De fem videorna finns tillgängliga på projektets webbplats på engelska, undertextade på engelska, polska, rumänska eller spanska.

Länkar

European Criminal Law Academic Network (ECLAN)

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

Senaste uppdatering: 27/04/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.