Drepturile copilului

Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale de formare care vor fi utile atât practicienilor din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și formatorilor, ca resursă pentru activitatea acestora în materie de drepturile copilului.

Justiția în interesul copilului

Justiția în cauzele în care sunt implicați copii victime și martori ai actelor de criminalitate

Lupta împotriva traficului de copii

Lupta împotriva mutilării genitale feminine

Justiția în interesul copilului

Orientări privind justiția în interesul copilului (Consiliul Europei)

Orientările privind justiția în interesul copilului abordează chestiuni legate de rolul, punctele de vedere, drepturile și nevoile copilului în cadrul procedurilor judiciare și în cadrul procedurilor alternative. Orientările și expunerea de motive care le însoțesc pot fi utilizate pentru conceperea de module de formare. Acestea au fost adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 17 noiembrie 2010. Orientările sunt disponibile în limbile engleză și franceză, iar traduceri în alte limbi ale UE sunt disponibile aici.

Set de instrumente privind justiția în interesul copilului și drepturile copilului (Rețeaua Internațională de Informare privind Drepturile Copilului – CRIN)

Rețeaua Internațională de Informare privind Drepturile Copilului a realizat un set de instrumente privind dreptul copilului la o justiție în interesul copilului, incluzând exemple de bune practici, standarde internaționale și regionale, materiale de cercetare și alte resurse. Acesta este disponibil în limbile engleză, franceză și spaniolă.

Set de instrumente privind dejudiciarizarea și alternativele la detenție (UNICEF)

UNICEF a elaborat un set de instrumente privind procedurile judiciare și alternativele la detenție, oferind îndrumare cu privire la modul de garantare a protejării drepturilor copiilor aflați în conflict cu legea în conformitate cu articolul 37 litera (b), articolul 40 alineatul (1), articolul 40 alineatul (3) litera (b) și articolul 40 alineatul (4) din Convenția cu privire la drepturile copilului. Setul de instrumente oferă consiliere practică cu privire la modul de aplicare a mecanismului de dejudiciarizare și a alternativelor la detenție și include, de asemenea, exemple de proiecte și de alte resurse provenite din mai multe țări pentru a ajuta la punerea în practică a ideilor.

Dejudiciarizarea reprezintă canalizarea condiționată a copiilor aflați în conflict cu legea în afara procedurilor judiciare către un mod diferit de soluționare a problemei în cauză, care să permită tratarea multora - posibil a majorității acestor probleme - de către organisme nejudiciare, evitându-se astfel efectele negative ale procedurilor judiciare oficiale și un cazier judiciar. „Alternativele la detenție” se referă la măsuri ce pot fi impuse copiilor care sunt în mod oficial judiciarizați prin sistemul de justiție penală, atât în etapa precontencioasă, cât și în etapa pronunțării hotărârii, fără a-i priva de libertate.

Setul de instrumente este disponibil aici în limba engleză.

Observatorul Internațional de Justiție Juvenilă (IJJO)

Observatorul Internațional de Justiție Juvenilă (IJJO) a fost înființat în 2003 cu scopul de a încuraja justiția juvenilă fără granițe la nivel mondial. Prin intermediul site-ului său, IJJO vizează să promoveze schimbul de cunoștințe și de bune practici, surse de informații, referințe-cheie în materie de cercetare și rapoarte. IJJO este implicat și în elaborarea de cursuri de formare în acest domeniu. Site-ul este disponibil în limbile engleză, franceză și spaniolă.

Grupul interagenții privind justiția juvenilă

Grupul interagenții privind justiția juvenilă întreține o bază de date care furnizează o bună imagine de ansamblu a materialelor de formare disponibile în acest domeniu și care poate fi filtrată pentru a găsi instrumente, manuale și manuale de formare. Baza de date este disponibilă în limbile engleză, franceză și spaniolă.

Manualul de formare privind justiția juvenilă (Penal Reform International – PRI și UNICEF)

Manualul de formare privind justiția juvenilă este conceput pentru a ajuta la organizarea de sesiuni de formare privind drepturile copilului. Manualul de formare poate fi utilizat de orice furnizor de cursuri de formare care organizează sesiuni de formare destinate profesioniștilor, inclusiv judecătorilor, magistraților, avocaților, procurorilor, poliției, personalului din cadrul penitenciarelor, asistenților sociali și altor actori care lucrează cu copiii aflați în conflict cu legea. Manualul a fost publicat de Penal Reform International (PRI) și UNICEF.

Manualul este disponibil aici în limba engleză.

Manual de formare privind protecția drepturilor copilului în cadrul sistemelor de justiție penală (Penal Reform International – PRI)

Protecția drepturilor copilului în cadrul sistemelor de justiție penală: manual de formare este conceput a fi un ghid de referință cuprinzător pentru persoanele care activează într-o serie de profesii sau agenții din cadrul sistemului de justiție penală. Modulul de formare este destinat profesioniștilor și părților interesate care sunt implicate în activități de formare la locul de muncă și este conceput pentru a le ajuta să predea în mod eficace principiile descrise în manual utilizând metodologia de formare bazată pe experiență.

Manualul vizează problema copiilor aflați în conflict cu legea și a copiilor victime și martori. De asemenea, în cadrul acestuia sunt discutate modurile de tratare a copiilor care ar putea fi expuși riscului de a fi implicați în sistemele de justiție penală. În aceste domenii, manualul se axează pe subiecte precum protecția copilului, prevenirea criminalității, aplicarea legii, procedurile de judecată, pronunțarea hotărârii și reabilitarea.

Manualul elaborat de Penal Reform International este disponibil în limba engleză.

Justiția în cauzele în care sunt implicați copii victime și martori ai actelor de criminalitate

Manual pentru profesioniști și factori de decizie cu privire la justiția în cauzele în care sunt implicați copii victime și martori ai actelor de criminalitate (Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate – UNODC)

Manualul, elaborat pentru profesioniști și factori de decizie, este conceput pentru a furniza asistență țărilor pentru punerea în aplicare, la nivel național, a orientărilor privind justiția în cauzele în care sunt implicați copii victime și martori ai actelor de criminalitate, precum și a altor orientări internaționale relevante. Manualul se bazează pe cele mai bune practici internaționale privind tratamentul copiilor victime și martori ai actelor de criminalitate în cadrul sistemului de justiție penală. Manualul este conceput pentru a servi drept ghid pentru factorii de decizie și pentru profesioniștii care se ocupă de copiii victime și martori ai actelor de criminalitate, precum judecătorii, personalul medical și de asistență, responsabilii cu aplicarea legii, procurorii, asistenții sociali, personalul organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și profesorii. Manualul este disponibil în limbile engleză, franceză și spaniolă. Un model de lege cu comentariile aferente privind același subiect este, de asemenea, disponibil în limba engleză.

Curs de formare online privind orientările ONU în materie de justiție în cauzele în care sunt implicați copii victime și martori ai actelor de criminalitate (UNODC și UNICEF)

Acest curs de formare online poate fi urmat de orice profesionist sau factor de decizie interesat sau care activează în domeniul asistenței acordate copiilor victime și martori ai actelor de criminalitate. Cursul a fost elaborat în comun de UNODC, UNICEF și Biroul Internațional pentru Drepturile Copilului (IBCR), cu sprijinul Guvernului Canadei. Cursul este disponibil online gratuit, iar accesul la acesta se obține printr-o simplă înregistrare pe site. Utilizatorii care au efectuat toate testele relevante vor primi un atestat de finalizare a cursului. Cursul este disponibil în limba engleză.

Lupta împotriva traficului de copii

Orientări privind protecția copiilor victime ale traficului de persoane (UNICEF)

Orientările privind protecția copiilor victime ale traficului de persoane stabilesc standarde de bune practici bazate pe politicile internaționale în materie de drepturi ale omului. Orientările vizează protecția copiilor victime ale traficului de persoane, de la identificarea la recuperarea și reintegrarea acestora și pot fi utilizate împreună cu alte orientări și instrumente dezvoltate pentru a ajuta la prevenirea traficului de copii. La nivel național și regional, aceste orientări ar putea fi utilizate ca punct de pornire pentru elaborarea de politici și de practici care să ia în considerare circumstanțele, constrângerile și resursele locale. Scopul orientărilor este de a furniza asistență actorilor guvernamentali și statali, organizațiilor internaționale, ONG-urilor și altor prestatori de servicii. Orientările sunt disponibile în limba engleză.

Alte resurse ale UNICEF privind protecția copiilor sunt disponibile aici.

Manual de formare privind lupta împotriva traficului de copii în scopuri de exploatare prin muncă, sexuală și alte forme de exploatare (Organizația Internațională a Muncii – OIM)

Acest manual de formare este conceput pentru a ajuta guvernele, lucrătorii, angajatorii, organizațiile internaționale și ONG-urile implicate în combaterea traficului de copii în scopuri de exploatare prin muncă, sexuală și alte forme de exploatare. Acesta cuprinde trei manuale [„Understanding child trafficking” (Înțelegerea problemei traficului de copii), „Action against child trafficking at policy and outreach levels” (Măsuri de combatere a traficului de copii la nivel de politică și de promovare) și „Matters of process” (Aspecte ale procesului)], o carte cu exerciții practice și un ghid pentru mediatori. Manualul este disponibil în limbile engleză, franceză și spaniolă. Acesta a fost elaborat de OIM și de UNICEF și face parte din inițiativa mondială a ONU privind lupta împotriva traficului de persoane.

Lupta împotriva mutilării genitale feminine

Instrumentul de e-learning „United to end female genital mutilation” (UEFGM)

Mutilarea genitală feminină (MGF) este recunoscută la nivel internațional ca fiind o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor și o formă de abuz asupra copiilor. Ca orice altă formă de violență bazată pe gen, aceasta constituie o încălcare a dreptului fundamental la viață, la libertate, la securitate, la demnitate, la egalitate între femei și bărbați, la nediscriminare, precum și la integritate fizică și psihică, astfel cum sunt definite de Organizația Mondială a Sănătății.

Cursul de e-learning „United to end female genital mutilation” (UEFGM) abordează problema mutilării genitale feminine în contextul serviciilor de sănătate și azil. Practicienii din domeniul juridic pot fi interesați de primele două module de bază care oferă o introducere pentru înțelegerea mutilării genitale feminine în contextul drepturilor omului și ca formă specifică de violență bazată pe gen. Practicienii din domeniul juridic specializați în dreptul azilului pot fi interesați de cele două module specializate din domeniul respectiv.

Cursul este disponibil în limbile engleză, italiană și portugheză.

Ultima actualizare: 06/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.