Barns rättigheter

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete. Denna underavdelning av europeiska e-juridikportalen avser barnets rättigheter. Information om gällande och framtida EU-lagstiftning rörande barnets rättigheter återfinns på sidorna för rättsliga frågor på kommissionens webbplats.

Barnvänligt rättsväsende

Rättskipning i ärenden som rör barn som offer för och vittnen till brott

Kampen mot människohandel med barn

Kampen mot kvinnlig könsstympning

Barnvänligt rättsväsende

Guidelines on child-friendly justice (Europarådet)

Riktlinjerna för ett rättsväsende som tar hänsyn till barns behov tar upp frågor som rör barnets roll, åsikter, rättigheter och behov i rättsliga förfaranden och i alternativa förfaranden. Riktlinjerna och åtföljande förklaringar kan användas vid utformningen av utbildningsmoduler. Europarådets ministerkommitté antog dem den 17 november 2010. De finns att tillgå på engelska och franska och i översättning till flera andra EU-språk här.

Toolkit on child-friendly justice and children's rights (Child Rights International Network – CRIN)

Child Rights International Network har producerat en "verktygslåda" om barns rätt till en rättskipning som tar hänsyn till barns behov, med bl.a. exempel på god praxis, internationella och regionala standarder och forskning samt andra resurser. Den finns på engelska, franska och spanska.

Toolkit on diversion and alternatives to detention (Unicef)

Unicef har tagit fram en "verktygslåda" om rättsliga förfaranden och alternativ till frihetsberövande, med vägledning för hur man säkrar rättigheterna för barn som hamnat i klammeri med rättvisan, i enlighet med artiklarna 37 b, 40.1, 40.3 b och 40.4 i konventionen om barnets rättigheter. "Verktygslådan" ger praktiska råd om hur man slussar om dessa barn samt de alternativ som finns till frihetsberövande, och innehåller även exempel på projekt och andra resurser från en rad länder som kan bistå med det praktiska genomförandet av idéerna.

Med begreppet "diversion" avses en villkorlig slussning av barn som hamnat i klammeri med rättvisan bort från rättsliga förfaranden till andra lösningar som gör att många - kanske de flesta - kan hanteras av andra organ än rättsliga instanser, varigenom de negativa effekterna av formella rättsliga förfaranden och noteringar i belastningsregistret kan undvikas. "Alternativ till frihetsberövning" avser åtgärder som kan vidtas mot barn som formellt undergår en process inom det straffrättsliga systemet, både i skedet före rättegången och när dom meddelas, utan att de berövas sin frihet.

"Verktygslådan" finns att tillgå här på engelska.

International Juvenile Justice Observatory (IJJO)

International Juvenile Justice Observatory (IJJO) grundades 2003 med målet att uppmuntra reformer av rättskipning som rör unga. Via sin webbplats syftar IJJO till att främja utbyte av kunskap och god praxis, informationskällor, central forskning och rapporter. IJJO sysslar även med att ta fram utbildning på detta område. Webbplatsen finns på engelska, franska och spanska.

Interagency Panel on Juvenile Justice

Interagency Panel on Juvenile Justice har en databas som ger en god överblick över det utbildningsmaterial som finns på detta område och kan användas för att leta fram verktyg, handböcker och utbildningsmanualer. Den finns på engelska, franska och spanska.

Juvenile Justice Training Manual (Penal Reform International – PRI och Unicef)

Juvenile Justice Training Manual är utformad för att hjälpa till vid arrangemang av kurser om barns rättigheter. Utbildningsmanualen kan användas av utbildningsanordnare som anordnar kurser för yrkesverksamma, bl.a. domare, jurister, åklagare, advokater, poliser, häktespersonal, socialarbetare och andra aktörer som arbetar med barn som hamnat i klammeri med rättvisan. Den publicerades av Penal Reform International (PRI) och Unicef.

Manualen finns att tillgå på engelska.

Utbildningsmanual om skydd av barn rättigheter i straffrättsliga system (Penal Reform International – PRI)

Syftet med Protecting Children’s Rights in Criminal Justice Systems: A training manual är att vara en heltäckande referensvägledning för personer som arbetar i en rad olika yrken eller organ inom straffrättsväsendet. Kursmodulen är avsedd för yrkesverksamma och berörda parter som ger undervisning som en del av sitt arbete och ska bistå dem att lära ut principerna i manualen med hjälp av erfarenhetsbaserade undervisningsmetoder.

Manualen täcker frågor som rör underåriga lagöverträdare samt barn som brottsoffer och vittnen. Den diskuterar också sätt att fånga upp barn som riskerar att komma i delo med de straffrättsliga systemen. Inom dessa områden koncentreras manualen på ämnen som t.ex. skydd av barn, förebyggande av brott, tillämpning av gällande lag, rättegångsförfarande samt domar and rehabilitering.

Manualen har tagits fram av Penal Reform International och finns tillgänglig på engelska.

Rättskipning i ärenden som rör barn som offer för och vittnen till brott

Handbook for professionals and policymakers on justice in matters involving child victims and witnesses of crime (FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå - UNODC)

Denna handbok för yrkesverksamma och politiskt ansvariga är utformad för att bistå länder i genomförandet på nationell nivå av riktlinjerna för rättskipning i ärenden som rör barn som offer för och vittnen till brott samt andra relevanta internationella riktlinjer. Den bygger på internationell bästa praxis i det straffrättsliga systemets behandling av barn som offer för och vittnen till brott. Den är avsedd som vägledning för politiskt ansvariga och yrkesverksamma som arbetar med barn som offer för och vittnen till brott, exempelvis domare, sjukvårds- och stödpersonal, personal inom brottsbekämpande myndigheter, åklagare, socialarbetare, personal i icke-statliga organisationer samt lärare. Handboken finns på engelska, franska och spanska. En kommenterad mall till lagstiftning i samma ämne finns också tillgänglig på engelska.

Online-utbildning om FN:s riktlinjer för rättskipning i ärenden som rör barn som offer för och vittnen till brott (UNODC och Unicef)

Denna online-utbildning är till för yrkesverksamma eller politiskt ansvariga som är intresserade av eller arbetar med stöd till barn som offer för och vittnen till brott. Kursen har tagits fram gemensamt av UNODC, Unicef och Internationella byrån för barnens rättigheter (IBCR) med stöd från Kanadas regering. Den finns tillgänglig gratis online för den som registrerar sig på webbplatsen. Deltagarna som arbetar sig igenom alla tester får ett intyg om fullgjord kurs. Kursen finns på engelska.

Kampen mot människohandel med barn

Riktlinjer för skydd av barn som fallit offer för människohandel (Unicef)

Dessa riktlinjer innehåller standarder för god praxis som bygger på internationell människorättspolitik. De innefattar skydd av barn som fallit offer för människohandel, från identifiering och fram till återhämtning och återintegrering, och kan användas tillsammans med andra riktlinjer och verktyg som tagits fram för att motverka människohandel med barn. På nationell och regional nivå kan riktlinjerna användas som utgångspunkt när politiska åtgärder och praxis utarbetas som tar hänsyn till lokala omständigheter, begränsningar och resurser. Syftet med riktlinjerna är att bistå regeringar och statliga aktörer , internationella organisationer och icke-statliga organisationer samt övriga tjänsteleverantörer. De finns att tillgå på engelska.

Andra Unicef-resurser om skydd av barn finns här.

Training manual on the fight against the trafficking of children for labour, sexual and other forms of exploitation (Internationella arbetsorganisationen – ILO)

Utbildningsmanualen är utformad att bistå regeringar, arbetstagare, arbetsgivare samt internationella organisationer och icke-statliga organisationer som bekämpar människohandel med barn för arbetskraftsexploatering samt sexuellt och annat utnyttjande. Den består av tre läroböcker (Understanding child trafficking, Action against child trafficking at policy and outreach levels och Matters of process), en bok med praktiska övningar och en vägledning för anordnarna. Webbplatsen finns tillgänglig på engelska, franska och spanska. Den har arbetats fram av ILO och Unicef och utgör en del i FN:s globala initiativ mot människohandel.

Kampen mot kvinnlig könsstympning

E-kursen "United to end female genital mutilation"

Kvinnlig könsstympning är internationellt erkänt som en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och en form av övergrepp mot barn. Liksom alla andra former av könsrelaterat våld utgör den ett brott mot den grundläggande rätten till liv, frihet, säkerhet, värdighet, jämlikhet mellan kvinnor och män, icke-diskriminering samt mot den fysiska och mentala integriteten, i enlighet med Världshälsoorganisationens definition.

E-kursen "United to end female genital mutilation" tar upp denna fråga i sammanhang av hälso- och asyltjänster. Rättstillämpare kan ha nytta av de första två grundmodulerna som innehåller en introduktion till tolkningen av kvinnlig könsstympning som en människorättsfråga och som en särskild form av könsrelaterat våld. De två specialmodulerna på asylområdet kan intressera rättstillämpare som är specialiserade på asylrätt.

Kursen finns på engelska, italienska och portugisiska.

Senaste uppdatering: 01/10/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.