Diskrimineringslagstiftning

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete Denna underavdelning av europeiska e-juridikportalen är inriktad på antidiskrimineringsområdet. Information om nuvarande och framtida EU-lagstiftning som rör kampen mot diskriminering återfinns på sidorna för rättsliga frågor på kommissionens webbplats.

"Introduction to EU anti-diskriminering law", e-kurs (Europeiska kommissionen)

Denna e-kurs ger en introduktion till de centrala begreppen i EU:s antidiskrimineringslagstiftning, utvecklingen på detta område samt rättspraxis. Den består av videopresentationer, exempel från verkliga mål och testfrågor, och ingår i en serie av seminarier som kommissionen beställt och som presenteras nedan. Rättstillämpare kan följa kursen här.

Seminarier om EU:s antidiskrimineringslagstiftning (Europeiska kommissionen)

Dessa seminarier rör EU:s två antidiskrimineringsdirektiv som antagits på grundval av artikel 19 i EUF-fördraget (f.d. artikel 13 i EG-fördraget). I direktiv 2000/43/EG förbjuds alla former av diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung på en rad områden. I direktiv 2000/78/EG förbjuds alla former av diskriminering inom sysselsättning och arbete på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Bakgrundsdokumentationen och seminarieföreläsningar som beställts av kommissionen finns tillgängliga här.

Handbok i europeisk diskrimineringsrätt (Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europadomstolen)

I handboken i europeisk diskrimineringsrätt, som publicerats gemensamt av FRA och Europadomstolen, redovisas Europadomstolens och EU-domstolens rättspraxis. I handboken redogörs för sammanhang och bakgrunden till EU:s antidiskrimineringslagstiftning (däribland FN:s människorättskonventioner) och vidare beskrivs de olika kategorierna av diskriminering och möjliga rättfärdigandegrunder, hur EU:s antidiskrimineringslagstiftning är tillämplig (särskilt förklaras vilka grupper av personer som skyddas) samt kriterierna för skydd, exempelvis kön, funktionshinder, ålder, ras eller nationalitet. Handboken finns här i olika språkversioner.

Handböcker om olika antidiskrimineringsbegrepp (Europeiska kommissionen)

Rättstillämpare som vill förbättra sina kunskaper och insikter om antidiskrimineringslagstiftningen hittar ytterligare information och analyser i flera handböcker, som alla finns tillgängliga på engelska. Handböckerna har särskilt utarbetats för Europeiska kommissionen och täcker följande:

Senaste uppdatering: 01/10/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.