Απαγόρευση διακρίσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές των επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους. Το παρόν υποτμήμα της δικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι αφιερωμένο στον τομέα της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Πληροφορίες για την τρέχουσα και μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος διατίθενται στις σελίδες για τις Εσωτερικές υποθέσεις του δικτυακού τόπου της Επιτροπής.

Σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τη «Γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου ως μέσου για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος» (Fondazione Italiana per il notariato)

Αυτή η σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνει ένα γενικό τμήμα σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και τα ποινικά ζητήματα καθώς και ειδικά τμήματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διαχείριση και τη διάθεση των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων εγκληματικών οργανώσεων και τις διακρατικές περιπτώσεις αφερεγγυότητας. Προσφέρει μια προοπτική που περιλαμβάνει τις αστικές συνέπειες των υποθέσεων, διότι συντάχθηκε από την σκοπιά των συμβολαιογράφων. Καταρτίστηκε στο πλαίσιο σχεδίου υπό την αιγίδα της Fondazione Italiana per il Notariato και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διατίθεται εδώ στην αγγλική και στην ιταλική γλώσσα.

Καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο

«Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο: σχέδιο κατάρτισης για τους δικαστές και τους εισαγγελείς» (Συμβούλιο της Ευρώπης και Δίκτυο της Λισαβόνας)

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να βοηθήσει τα ιδρύματα κατάρτισης των δικαστών να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων για τους δικαστές και τους εισαγγελείς και να ενσωματώσουν την εν λόγω κατάρτιση στην τυποποιημένη αρχική και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στον τομέα αυτό. Περαιτέρω αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία δικτύων μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων με σκοπό να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να παρακινηθούν οι ενδιαφερόμενοι να επεξεργαστούν δραστηριότητες κατάρτισης.

Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 2009 από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ως μέρος του σχεδίου για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο) και το Δίκτυο της Λισαβόνας (δίκτυο φορέων δικαστικής κατάρτισης), σε συνεργασία με μια ομάδα εργασίας πολλαπλών ενδιαφερομένων.

Διατίθεται εδώ στην αγγλική γλώσσα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Το Συμβούλιο της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Δίκτυο της Λισαβόνας

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.