Право на ЕС като цяло

Европейската комисия и различни други организации разработват общи материали за обучение по правото на ЕС. Тези материали са предназначени да бъдат в помощ както на практикуващите юристи, които искат да се обучават самостоятелно, за да разширят своите знания и разбирането си по тези въпроси, така и на обучителите на практикуващи юристи, които искат да организират обучение по право на ЕС или негови аспекти. Информация за настоящото и бъдещото европейско законодателство може да бъде намерена на уебсайта на Комисията.

Програми за обучение в няколко области на правото на ЕС съгласно препоръките на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Европейската мрежа за съдебно обучение е разработила програми за обучение в различни области на правото на ЕС: административно право, наказателно право, гражданско право и правен език, както и за обучители относно методологията за разработване и предоставяне на правно обучение. Програмите за обучение представляват основни референтни документи и помагат на членовете на EJTN при проектирането и планирането на обучения. Програмите не са учебници по включените в тях теми, а са предназначени да служат като практически и полезни ръководства, които веднага да могат да бъдат използвани от обучителите. Учебните програми се актуализират редовно от подгрупи на EJTN, всяка от които отговаря за различни области.

Програмите за обучение са достъпни за всички заинтересовани обучители и структури, предоставящи съдебно обучение на уебсайта на EJTN.

Наръчник за преюдициално производство пред Съда на Европейския съюз

Наръчникът за преюдициално производство пред Съда на Европейския съюз има за цел да представи практически предложения, които се основават на придобития в Нидерландия опит. Той предоставя обща информация, както и предложения за това кога и как дадено дело да се отнесе пред Съда.

Наръчникът е издаден под надзора на координаторите по правото на ЕС за нидерландските съдилища. Предназначен е да се използва само за информационни цели и не е обвързващ по никакъв начин. Наръчникът може да бъде намерен на английски език на уебсайта на Асоциацията на държавните съвети и върховните административни съдилища в ЕС (ACA-Europe).

Портал за излъчвания по интернет на Европейската комисия

Комисията редовно излъчва конференции във връзка с последните развития в различни области на законодателството на Европейския съюз. Това може да бъде полезно за практикуващите юристи, които искат да бъдат запознати с новостите в тяхната област (и), както и за обучители, които желаят да илюстрират идеите си, представяни по време на провежданото от тях обучение.

Най-често, но не винаги, конференциите се провеждат на английски език.

Излъчванията на живо се обявяват предварително на портала за излъчвания по интернет и могат се гледат на началната страница в предварително обявения начален час. След предаването на живо в архивите могат да бъдат открити онлайн видеозаписи, които предоставят лесни за използване, рентабилни и щадящи околната среда ресурси.

Връзки по темата

Асоциация на държавните съвети и върховните административни съдилища в ЕС (ACA-Europe)

Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Последна актуализация: 01/10/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.