EU-rätten i allmänhet

Europeiska kommissionen och olika andra organisationer tar fram utbildningsmaterial om EU-rätten som helhet. Detta material är utformat som en hjälp både åt rättstillämpare som vill studera på egen hand för att förkovra sig och åt fortbildare av rättstillämpare som vill anordna kurser om EU-rätt eller olika aspekter av denna. Information om nuvarande och framtida EU-lagstiftning återfinns på kommissionens webbplats.

Undervisningsplaner inom flera områden av EU-rätten rekommenderade av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

Europeiska nätverket för rättslig utbildning har tagit fram undervisningsplaner inom olika områden av EU-rätten: förvaltningsrätt, straffrätt, civilrätt och juridiskt språkbruk, samt även för fortbildare om metoder för hur man sätter samman och ger rättslig utbildning. Undervisningsplanerna är ett slags basreferensdokument och hjälper till med utformningen och planeringen av utbildningar för EJTN:s medlemmar. De är inte några kursböcker för de områden som behandlas utan är utformade för att vara praktiska och användbara vägledningar som fortbildare direkt kan utnyttja. Undervisningsplanerna aktualiseras regelbundet av EJTN:s undergrupper som alla ansvarar för olika områden.

Undervisningsplanerna finns tillgängliga för alla intresserade fortbildare och rättsutbildningsanordnare på EJTN:s webbplats.

Guide to preliminary ruling proceedings before the Court of Justice of the European Union

Denna vägledning för mål om förhandsavgörande vid EU-domstolen har till syfte att lämna praktiska förslag med utgångspunkt i erfarenheter från Nederländerna. Den ger allmän information samt förslag om när och hur man hänskjuter ett mål till EU-domstolen.

Vägledningen har getts ut under överinseende av de nederländska domstolarnas EU-rättssamordnare. Den är endast avsedd att vara informativ och är inte i något avseende bindande. Den finns tillgänglig på engelska på webbplatsen för Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the EU (ACA-Europe).

Europeiska kommissionens webbutsändningsportal

Kommissionen gör regelbundet webbsändningar av konferenser om det senaste inom olika områden av EU-lagstiftningen. Detta kan vara användbart för rättstillämpare som önskar hålla sig à jour inom sina specialområden och för fortbildare att användas som illustration under deras kurser.

Konferenserna är oftast men inte alltid på engelska.

Webbutsändningarna utannonseras i förväg på portalen och finns tillgängliga på hemsidan från den angivna starttiden. Efter webbutsändningen görs en inspelning tillgänglig i arkivet och blir en enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig resurs.

Länkar

Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the EU (ACA-Europe)

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

Senaste uppdatering: 01/10/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.