Blanketter om delgivning av rättsliga handlingarEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 ska förbättra och påskynda översändningen mellan medlemsländerna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder inklusive Danmark, som genom en förklaring som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningen.

Förordningen innehåller olika metoder för översändning och delgivning av handlingar: översändning mellan sändande och mottagande organ, översändning genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, delgivning med post samt direkt delgivning.

Enligt denna förordning används sju slags formulär.

Ytterligare information: Delgivning av handlingar.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

 • F.1. Framställning om delgivning av handling
  • sv_in svenska
 • F.2. Mottagningsbevis
  • sv_in svenska
 • F.3. Meddelande om återsändande av framställning och handling
  • sv_in svenska
 • F.4. Meddelande om vidarebefordran av framställning och handling till behörigt mottagande organ
  • sv_in svenska
 • F.5. Meddelande om mottagning från det behöriga mottagande organ som har territoriell behörighet till det sändande organet
  • sv_in svenska
 • F.6. Intyg om delgivning eller utebliven delgivning av handlingar
  • sv_in svenska
 • F.7. Information till adressaten om rätten att vägra att ta emot handlingar
  • sv_in svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering : 29/09/2015