Blanketter om delgivning av rättsliga handlingar


Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 1393/2007.


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 ska förbättra och påskynda översändningen mellan medlemsländerna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder inklusive Danmark, som genom en förklaring som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningen.

Förordningen innehåller olika metoder för översändning och delgivning av handlingar: översändning mellan sändande och mottagande organ, översändning genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, delgivning med post samt direkt delgivning.

Enligt denna förordning används sju slags formulär.

Ytterligare information: Delgivning av handlingar.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2022 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

 • F.1. Framställning om delgivning av handling
  • på svenska
 • F.2. Mottagningsbevis
  • på svenska
 • F.3. Meddelande om återsändande av framställning och handling
  • på svenska
 • F.4. Meddelande om vidarebefordran av framställning och handling till behörigt mottagande organ
  • på svenska
 • F.5. Meddelande om mottagning från det behöriga mottagande organ som har territoriell behörighet till det sändande organet
  • på svenska
 • F.6. Intyg om delgivning eller utebliven delgivning av handlingar
  • på svenska
 • F.7. Information till adressaten om rätten att vägra att ta emot handlingar
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 17/11/2021