Blanketter om äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.


Förordningen gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark.

En dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i andra medlemsstater utan att något ytterligare förfarande behöver tillgripas.

I denna förordning anvisas fyra standardformulär.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

 • Intyg om domar i äktenskapsmål enligt artikel 39
  • sv_in svenska
 • Intyg om domar om föräldraansvar enligt artikel 39
  • sv_in svenska
 • Intyg om domar om umgänge enligt artikel 41.1
  • sv_in svenska
 • Intyg om återlämnande av barn enligt artikel 42.1
  • sv_in svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering : 15/06/2015