Blanketter om äktenskapsmål och mål om föräldraansvarRådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.

Förordningen gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark.

En dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i andra medlemsstater utan att något ytterligare förfarande behöver tillgripas.

I denna förordning anvisas fyra standardformulär.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2022 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

 • Intyg om domar i äktenskapsmål enligt artikel 39
  • på svenska
 • Intyg om domar om föräldraansvar enligt artikel 39
  • på svenska
 • Intyg om domar om umgänge enligt artikel 41.1
  • på svenska
 • Intyg om återlämnande av barn enligt artikel 42.1
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 17/11/2021