Формуляри за обезщетения за жертви на престъпления


Директива на Съвета 2004/80/ЕО от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления


Всички държави членки осигуряват, че националните им норми предвиждат съществуването на схема за обезщетяване на пострадалите от тежки престъпления против личността, извършени в съответните територии, която гарантира справедливо и подходящо обезщетение на тези лица. Обезщетението трябва да бъде на разположение както във връзка с национални, така и с международни престъпления, т.е. независимо от това, коя е държавата на пребиваване на пострадалото лице, и независимо от това, в коя държава членка е извършено престъплението.

Директивата въвежда система на сътрудничество между националните органи за предаване на молби за обезщетение по престъпления с международен елемент. Пострадалите от престъпления, извършени извън тяхната държава членка на обичайно пребиваване, могат да се обърнат към орган в нея (орган за помощ) за подаване на молба и получаване на помощ във връзка с практическите и административните формалности. Органът в държавата членка по обичайно местопребиваване предава молбата пряко на органа в държавата членка по местоизвършване на престъплението (орган, взимащ решение), който отговаря за разглеждане на молбата и изплащане на обезщетение.

Директивата предвижда два стандартни формуляра.

Допълнителна информация Обезщетение

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава – членка на ЕС. Според Споразумението за оттегляне обаче законодателството на ЕС се прилага към и във Обединеното кралство през преходния период. Обединеното кралство може да бъде избирано във формуляри до края на преходния период — 31 декември 2020 г.

  • Формуляр за предаване на молба за обезщетение при презгранични случаи
    • bg_in български
  • Формуляр за предаване на решение по молба за обезщетение при презгранични случаи
    • bg_in български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация : 27/04/2016