Формуляри за обезщетения за жертви на престъпления


Директива на Съвета 2004/80/ЕО от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления


Всички държави членки осигуряват, че националните им норми предвиждат съществуването на схема за обезщетяване на пострадалите от тежки престъпления против личността, извършени в съответните територии, която гарантира справедливо и подходящо обезщетение на тези лица. Обезщетението трябва да бъде на разположение както във връзка с национални, така и с международни престъпления, т.е. независимо от това, коя е държавата на пребиваване на пострадалото лице, и независимо от това, в коя държава членка е извършено престъплението.

Директивата въвежда система на сътрудничество между националните органи за предаване на молби за обезщетение по престъпления с международен елемент. Пострадалите от престъпления, извършени извън тяхната държава членка на обичайно пребиваване, могат да се обърнат към орган в нея (орган за помощ) за подаване на молба и получаване на помощ във връзка с практическите и административните формалности. Органът в държавата членка по обичайно местопребиваване предава молбата пряко на органа в държавата членка по местоизвършване на престъплението (орган, взимащ решение), който отговаря за разглеждане на молбата и изплащане на обезщетение.

Директивата предвижда два стандартни формуляра.

Допълнителна информация Обезщетение

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2022 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

  • Формуляр за предаване на молба за обезщетение при презгранични случаи
    • на  български
  • Формуляр за предаване на решение по молба за обезщетение при презгранични случаи
    • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 17/11/2021