Rikoksen uhreille maksettaviin korvauksiin liittyvät lomakkeet


Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista


Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.

Kaikkien jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kansallisissa säädöksissä on säännökset niiden alueella tehtyjen tahallisten väkivaltarikosten uhreja koskevasta korvausjärjestelmästä, jolla varmistetaan uhreille oikeudenmukaiset ja riittävät korvaukset. Korvaus maksetaan sekä kansallisissa että rajatylittävissä tilanteissa riippumatta uhrin asuinvaltiosta ja siitä jäsenvaltiosta, missä rikos tehtiin.

Direktiivissä luodaan jäsenvaltioiden viranomaisten välinen yhteistyöjärjestelmä korvaushakemusten toimittamiseksi rajatylittävissä tilanteissa. Uhrit, joihin kohdistuva rikos on tehty uhrin pysyvän asuinjäsenvaltion ulkopuolella, voivat kääntyä oman jäsenvaltionsa viranomaisen (avustava viranomainen) puoleen hakemuksen jättämiseksi sekä avun saamiseksi käytännön ja hallinnollisissa muodollisuuksissa. Uhrin pysyvän asuinjäsenvaltion viranomainen toimittaa hakemuksen suoraan jäsenvaltion, jossa rikos tehtiin, viranomaiselle (päättävä viranomainen). Tämä viranomainen on vastuussa hakemuksen arvioinnista ja korvauksen maksamisesta.

Asetus sisältää kaksi vakiolomaketta.

Lisätietoa: Korvaukset.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.
Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2022 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

  • Lomake rajat ylittävään tapaukseen liittyvän korvaushakemuksen toimittamista varten
    • kieli: suomi
  • Lomake rajat ylittävään tapaukseen liittyvää korvaushakemusta koskevan päätöksen toimittamista varten
    • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 17/11/2021