Obrasci – naknada štete žrtvama kaznenih dijela


Direktiva Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi štete žrtvama kaznenih djela


Direktiva se odnosi na sve države članice Europske unije.

Sve države članice osiguravaju uvrštavanje u nacionalna pravila sheme o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom na njihovu teritoriju, čime se jamči pravedna i primjerena naknada štete žrtvama. Naknada štete bit će dostupna u nacionalnim i prekograničnim slučajevima, odnosno neovisno o državi u kojoj žrtva ima boravište te neovisno o tome u kojoj je državi članici kazneno djelo počinjeno.

Direktivom se stvara sustav za suradnju između nacionalnih tijela radi prijenosa prijava za naknadu štete u prekograničnim slučajevima. Žrtve kaznenih djela počinjenih izvan država članica u kojima imaju uobičajeno boravište mogu se obratiti nadležnom tijelu u vlastitoj državi članici (pomoćno tijelo) kako bi podnijele prijavu i primile pomoć povezanu s praktičnim i administrativnim formalnostima. Nadležno tijelo u državi članici u kojoj žrtva ima uobičajeno boravište izravno prenosi prijavu nadležnom tijelu u državi članici u kojoj je kazneno djelo počinjeno (nadležno tijelo koje odlučuje), a to je tijelo odgovorno za procjenu prijave i isplatu naknade štete.

Direktivom su predviđena dva standardna obrasca.

Dodatni podaci: Naknada štete.

Obrasci nisu dostupni na hrvatskom.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u skladu sa sporazumom o povlačenju, u prijelaznom razdoblju pravo EU-a i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Stoga do kraja prijelaznog razdoblja, odnosno do 31. prosinca 2020., možete u obrascima odabrati Ujedinjenu Kraljevinu.

  • Obrazac za prosljeđivanje zahtjeva za naknadu u prekograničnim slučajevima
    • hr_in hrvatski
  • Obrazac za prosljeđivanje odluke o zahtjevu za naknadu u prekograničnim slučajevima
    • hr_in hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano : 27/04/2016