Veidlapas, kas saistītas ar kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem


Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva Nr. 2004/80/EK par kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem


Direktīva ir piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Visām dalībvalstīm jānodrošina, lai to valsts noteikumi paredzētu shēmu par kompensāciju cietušajiem smagos, tīšos, to attiecīgajās teritorijās pastrādātos nodarījumos, kura garantē taisnīgu un atbilstīgu kompensāciju cietušajiem. Kompensācijai jābūt pieejamai valsts, kā arī pārrobežu situācijās, tas ir, neatkarīgi no cietušā pastāvīgās dzīvesvietas valsts un neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī noziedzīgais nodarījums tika pastrādāts.

Direktīva rada sadarbības sistēmu starp valstu varasiestādēm kompensācijas pieteikumu pārsūtīšanai pārrobežu situācijās. Cietušie tādā noziedzīgā nodarījumā, kas pastrādāts ārpus viņu parastās dzīvesvietas dalībvalsts robežām, var vērsties pie savas pašas dalībvalsts varasiestādes (palīgiestādes), lai iesniegtu pieteikumu un saņemtu palīdzību praktisku un administratīvu formalitāšu kārtošanā. Iestāde parastās dzīvesvietas dalībvalstī pārsūta pieteikumu tieši iestādei tajā dalībvalstī, kurā tika pastrādāts noziedzīgais nodarījums (lēmējiestāde), kas atbild par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksu.

Regula piedāvā divas standarta veidlapas.

Papildu informācija: Kompensācija

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2022. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

  • Veidlapa kompensācijas pieteikuma nosūtīšanai pārrobežu gadījumos
    •  latviešu
  • Veidlapa tāda lēmuma nosūtīšanai, kas attiecas uz kompensācijas pieteikumu pārrobežu gadījumos
    •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 17/11/2021