Formulieren inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven


Richtlijn van de Raad 2004/80/EG van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven


De Richtlijn is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie.

Alle Lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving voorziet in een schadeloosstellingsregeling voor slachtoffers van op hun respectieve grondgebied gepleegde opzettelijke geweldmisdrijven. De schadeloosstelling moet beschikbaar zijn zowel in nationale als in grensoverschrijdende situaties, dus los van het land waar het slachtoffer verblijft en los van de Lidstaat waarin het misdrijf werd gepleegd. De Richtlijn creëert een systeem van samenwerking tussen de nationale autoriteiten voor de verzending van verzoeken voor schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties. Slachtoffers van een misdrijf gepleegd buiten het grondgebied waar ze normaal verblijven kunnen zich richten tot een autoriteit in hun eigen Lidstaat (assistentieverlenende instantie) om de aanvraag in te dienen en om hulp te krijgen bij praktische en administratieve formaliteiten. De instantie van de Lidstaat waar het slachtoffer normaal verblijft verzendt de aanvraag rechtstreeks naar de instantie van de Lidstaat waar het misdrijf werd gepleegd (beslissende instantie) die verantwoordelijk is voor de beslissing over de aanvraag en voor de betaling van de schadeloosstelling.

De Richtlijn voorziet in twee standaardformulieren.

Aanvullende informatie: Schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

  • Formulier voor de toezending van een aanvraag om schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties
    • nl_in Nederlands
  • Formulier voor de toezending van een beslissing over een aanvraag om schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties
    • nl_in Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 27/04/2016