Formuláre pre odškodnenie obetí trestných činov


Smernica rady č. 2004/80/EC z 29. apríla 2004 týkajúca sa odškodnenia obetí trestných činov.


Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Všetky členské štáty musia zabezpečiť, aby ich vnútroštátne normy obsahovali systém odškodnenia obetí násilných úmyselných trestných činov spáchaných na ich území, ktorý zaručí spravodlivé a primerané odškodnenie obetí. Odškodnenie sa musí poskytovať vo vnútroštátnych ako aj cezhraničných prípadoch, teda bez ohľadu na bydlisko obete a bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bol trestný čin spáchaný.

Smernica vytvára systém spolupráce medzi orgánmi členských štátov pri zasielaní žiadostí o odškodnenie v cezhraničných prípadoch. Obete trestných činov spáchaných mimo členského štátu ich obvyklého pobytu sa môžu obrátiť na orgán vo svojom členskom štáte (orgán poskytujúci pomoc), na ktorý môžu podať svoju žiadosť a ktorý im poskytne pomoc s praktickými a administratívnymi formalitami. Orgán členského štátu obvyklého pobytu zašle žiadosť priamo orgánu členského štátu, kde bol trestný čin spáchaný (rozhodujúci orgán), ktorý zodpovedá za posúdenie žiadosti a úhradu odškodnenia.

Nariadenie zavádza použitie dvoch štandardných tlačív.

Doplňujúce informácie: Odškodnenie

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.
Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2022 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

  • Formulár pre odosielanie žiadosti o odškodnenie v cezhraničnej situácii
    • v/vo slovenčina
  • Formulár pre odosielanie rozhodnutia o žiadosti o odškodnenie v cezhraničnej situácii
    • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 17/11/2021