Blanketter om ersättning till brottsoffer


Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer.


Denna förordning skall tillämpas mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Alla medlemsstater ska säkerställa att deras nationella bestämmelser föreskriver att det finns en ordning för ersättning till offer för internationella våldsbrott som begås på deras respektive territorier, vilket garanterar rättvis och lämplig brottsofferersättning. Ersättning ska vara möjlig både i nationella och i gränsöverskridande fall, dvs. oavsett i vilket land offret är bosatt och oavsett i vilken medlemsstat brottet begåtts.

Genom direktivet skapas ett system för samarbete mellan nationella myndigheter, för översändande av ansökningar om ersättning i gränsöverskridande fall. Offer för brott som begås utanför den medlemsstat där han har sin vanliga vistelseort kan vända sig till en myndighet i sin egen medlemsstat (biträdande myndighet), för att lämna in ansökan och få hjälp med praktiska och administrativa formaliteter. Myndigheten i den medlemsstat där sökanden har sin vanliga vistelseort översänder ansökan direkt till myndigheten i det land där brottet begåtts (beslutande myndighet), vilken ansvarar för att behandla ansökan och betala ut ersättningen.

I denna förordning anvisas två standardformulär.

Ytterligare information: Ersättning

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2022 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

  • Blankett för ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall
    • på svenska
  • Blankett för översändande av beslut om en ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall
    • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 17/11/2021