Formuláře pro věci občanské a obchodní


Nařízení (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech


Nařízení (EU) č. 1215/2012 (nařízení Brusel I (přepracované znění)) nahradilo ode dne 15. ledna 2015 nařízení (ES) č. 44/2001. Toto nové nařízení se vztahuje pouze na řízení zahájená, veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a soudní smíry schválené či uzavřené dne 10. ledna 2015 či následně. Nařízení se použije mezi všemi členskými státy Evropské unie včetně Dánska na základě paralelní dohody s Evropskou unií o nařízení (ES) č. 44/2001. Tato dohoda vstoupila v platnost dne 1. července 2007.

Nařízení (ES) č. 44/2001 se i nadále použije na rozhodnutí vydaná v řízeních zahájených, veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a soudní smíry schválené či uzavřené přede dnem 10. ledna 2015, které spadají do jeho oblasti působnosti.

Nařízení (EU) č. 1215/2012 stanoví dva formuláře: osvědčení o soudním rozhodnutí a osvědčení týkající se veřejné listiny nebo soudního smíru.

Nařízení (ES) č. 44/2001 stanoví dva formuláře:

Další informace: Nařízení Brusel I (přepracované znění) a výkon soudních rozhodnutí

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Dne 1. února 2020 přestane být Spojené království členskou zemí Evropské unie. Podle dohody o vystoupení bude však právo EU pro Spojené království a na jeho území platit ještě během přechodného období. Proto lze až do 31. prosince 2020 (tj. do konce přechodného období) zaškrtnout ve formulářích Spojené království jako jednu z možností.

 • Nařízení (EU) č. 1215/2012 - Osvědčení o soudním rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
  • cs_in čeština
 • Nařízení (EU) č. 1215/2012 - Osvědčení týkající se veřejné listiny nebo soudního rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
  • cs_in čeština
 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 - Osvědčení podle článků 54 a 58 o soudních rozhodnutích a soudních smírech
  • cs_in čeština
 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 - Osvědčení podle čl. 57 odst. 4 o veřejných listinách
  • cs_in čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace : 30/07/2015