Формуляри за задълженията за издръжка


Регламент 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно задълженията за издръжка цели осигуряването на бързо и ефективно събиране на вземането за издръжка.


В него се съдържат девет стандартни формуляра, които улесняват комуникацията между централните органи и правят възможно подаването на молби по електронен път.

Регламентът се прилага между всички държави-членки на Европейския съюз, включително Обединеното кралство (Решение 2009/451/EО на Комисията от 8 юни 2009 г.)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0073:0073:EN:PDF.

Дания потвърди намерението си да приложи съдържанието на регламента, доколкото той изменя Регламент (ЕО) № 44/2001, посредством декларация, основана на успоредно споразумение, сключено с Европейската общност.

Дания и Обединеното кралство не са обвързани от Хагския протокол от 2007 г.

Освен деветте стандартни формуляра Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела създаде допълнителен, незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка. Целта на този допълнителен формуляр е да улесни практическото прилагане на Регламента за задълженията за издръжка, както и ефективното упражняване на правата на гражданите в целия ЕС.

Девет стандартни формуляра

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава – членка на ЕС. Според Споразумението за оттегляне обаче законодателството на ЕС се прилага към и във Обединеното кралство през преходния период. Обединеното кралство може да бъде избирано във формуляри до края на преходния период — 31 декември 2020 г.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ I - Извлечение от съдебно решение/съдебна спогодба по въпроси, свързани със задължения за издръжка неподлежащо на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ II - Извлечение от съдебно решение/съдебна спогодба по въпроси, свързани със задължения за издръжка подлежащо на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ III - Извлечение от автентичен документ по въпроси, свързани със задължения за издръжка, неподлежащ на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IV - Извлечение от автентичен документ по въпроси, свързани със задължения за издръжка, подлежащ на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ V - Искане за специфични мерки
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VI - Формуляр за молба за признаване, за декларация за изпълняемост или за изпълнение на решение по въпроси, свързани със задължения за издръжка
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VII - Формуляр за молба за получаване или промяна на решение по въпроси, свързани със задължения за издръжка
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VIII - Разписка за получаване на молба
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IX - Съобщение за отказ или за прекратяване на обработката на молба
  • bg_in български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация : 20/04/2015