Elatusvelvoitteisiin liittyvät lomakkeet


Elatusvelvoitteista 18. joulukuuta 2008 annetulla neuvoston asetuksella 4/2009 pyritään varmistamaan elatusvelvoitteiden tehokas ja nopea perintä


Asetuksessa on yhdeksän vakiolomaketta, joiden tarkoituksena on helpottaa keskusviranomaisten yhteydenpitoa ja mahdollistaa hakemusten tekeminen sähköisesti.

Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.

Tanska on Euroopan yhteisön kanssa tehdyn rinnakkaisen sopimuksen nojalla antamassaan julistuksessa ilmoittanut aikovansa panna asetuksen sisällön täytäntöön siltä osin kuin sillä muutetaan asetusta (EY) N:o° 44/2001.

Vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido Tanskaa.

Yhdeksän vakiolomakkeen lisäksi Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) on laatinut valinnaisen vakiolomakkeen, joka koskee elatusapurästejä. Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa elatusvelvoitteista annetun asetuksen käytännön täytäntöönpanoa ja kansalaisten oikeuksien toteutumista kaikkialla EU:ssa.

Yhdeksän vakiolomaketta

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.
Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2022 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

 • LIITE I - Ote elatusvelvoitetta koskevasta päätöksestä/sovinnosta, johon ei sovelleta tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa menettelyä
  • kieli: suomi
 • LIITE II - Ote elatusvelvoitetta koskevasta päätöksestä/tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta, johon sovelletaan tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa menettelyä
  • kieli: suomi
 • LIITE III - Ote elatusvelvoitetta koskevasta virallisesta asiakirjasta, johon ei sovelleta tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa menettelyä
  • kieli: suomi
 • LIITE IV - Ote elatusvelvoitetta koskevasta virallisesta asiakirjasta, johon sovelletaan tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa menettelyä
  • kieli: suomi
 • LIITE V - Erityistä toimenpidettä koskeva pyyntö
  • kieli: suomi
 • LIITE VI - Hakemuslomake elatusvelvoitetta koskevan päätöksen tunnustamista, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai täytäntöönpanoa varten
  • kieli: suomi
 • LIITE VII - Hakemuslomake elatusvelvoitetta koskevan päätöksen saamista tai muuttamista varten
  • kieli: suomi
 • LIITE VIII - Ilmoitus hakemuksen vastaanottamisesta
  • kieli: suomi
 • LIITE IX - Ilmoitus hakemuksen käsittelystä kieltäytymisestä tai käsittelyn lopettamisesta
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 17/11/2021