Išlaikymo prievolių formos


2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu Nr. 4/2009 dėl išlaikymo prievolių siekiama užtikrinti greitą ir veiksmingą išlaikymo išmokų išieškojimą.


Jame pateiktos devynios standartinės formos, kuriomis palengvinamas centrinių įstaigų susižinojimas ir sudaromos sąlygos elektroniniams prašymams pateikti.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Jungtinę Karalystę (2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas 2009/451/EB).

Danija pareiškimu prie atitinkamo susitarimo su Europos bendrija patvirtino ketinanti įgyvendinti reglamento nuostatas tiek, kiek juo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001.2007 m.

Hagos protokolas Danijai ir Jungtinei Karalystei nėra privalomas.

Be devynių standartinių formų, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė papildomą, neprivalomą standartinę formą su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti. Šios papildomos formos tikslas – palengvinti praktinį Išlaikymo reglamento įgyvendinimą ir veiksmingą naudojimąsi piliečių teisėmis ES.

Devynios standartinės formos

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

 • I PRIEDAS - Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma
  • lt_in lietuvių
 • II PRIEDAS - Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma
  • lt_in lietuvių
 • III PRIEDAS - Išrašas iš autentiško dokumento dėl išlaikymo prievolių, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma
  • lt_in lietuvių
 • IV PRIEDAS - Išrašas iš autentiško dokumento dėl išlaikymo prievolių, kai pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma
  • lt_in lietuvių
 • V PRIEDAS - Prašymas imtis specifinių priemonių
  • lt_in lietuvių
 • VI PRIEDAS - Prašymo forma siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių
  • lt_in lietuvių
 • VII PRIEDAS - Prašymo forma siekiant, kad būtų priimtas arba pakeistas teismo sprendimas dėl išlaikymo prievolių
  • lt_in lietuvių
 • VIII PRIEDAS - Prašymo gavimo patvirtinimas
  • lt_in lietuvių
 • IX PRIEDAS - Pranešimas apie atsisakymą nagrinėti prašymą arba apie sprendimą nutraukti prašymo nagrinėjimą
  • lt_in lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 21/04/2015