Formulieren inzake onderhoudsverplichtingen


Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen.


Zij bevat negen standaardformulieren die de communicatie tussen centrale autoriteiten moet vergemakkelijken en de elektronische indiening van verzoeken mogelijk moet maken.

Deze verordening is van toepassing tussen alle EU-lidstaten met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk (Beschikking 2009/451/EG van de Commissie van 8 juni 2009).

Denemarken heeft bevestigd de inhoud van de verordening ten uitvoer te willen leggen, voor zover deze verordening Verordening (EG) nr. 44/2001, door middel van een verklaring gebaseerd op een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

Het Haagse Protocol van 2007 is niet bindend voor Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Naast de negen standaardformulieren is in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken een aanvullend, niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen vastgesteld. Dit aanvullende formulier heeft tot doel de praktische uitvoering van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen en de daadwerkelijke uitoefening van burgerrechten in de hele EU te vergemakkelijken.

Negen standaardformulieren

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

 • BIJLAGE I - Uittreksel van een beslissing/gerechtelijke schikking inzake onderhoudsverplichtingen die niet onderworpen is aan een procedure van erkenning en uitvoerbaarverklaring
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE II - Uittreksel van een beslissing/gerechtelijke schikking inzake onderhoudsverplichtingen die onderworpen is aan een procedure van erkenning en uitvoerbaarverklaring
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE III - Uittreksel van een authentieke akte inzake onderhoudsverplichtingen die niet onderworpen is aan een procedure van erkenning en uitvoerbaarverklaring
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE IV - Uittreksel van een authentieke akte inzake onderhoudsverplichtingen die onderworpen is aan een procedure van erkenning en uitvoerbaarverklaring
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE V - Verzoek om een specifieke maatregel
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE VI - Aanvraagformulier met het oog op de erkenning, de uitvoerbaarverklaring of de tenuitvoerlegging van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE VII - Aanvraagformulier voor de verkrijging of de wijziging van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE VIII - Bevestiging van ontvangst van een verzoek
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE IX - Bericht van weigering om een verzoek in behandeling te nemen of van stopzetting van de behandeling van het verzoek
  • nl_in Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 21/04/2015