Zobowiązania alimentacyjne – formularze


Rozporządzenie Rady nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zobowiązań alimentacyjnych ma na celu zagwarantowanie szybkiego i skutecznego uzyskiwania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych.


Przewiduje ono stosowanie dziewięciu standardowych formularzy, które powinny ułatwić komunikację między organami centralnymi i pozwolić na składanie wniosków drogą elektroniczną.

Rozporządzenie ma zastosowanie w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym Zjednoczonym Królestwem (decyzja Komisji 2009/451/WE z dnia 8 czerwca 2009 r.).

Dania potwierdziła zamiar wprowadzenia w życie treści rozporządzenia, w zakresie w jakim rozporządzenie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 44/2001, w drodze deklaracji, której podstawą jest umowa równoległa zawarta ze Wspólnotą Europejską.

Dania i Zjednoczone Królestwo nie są związane protokołem haskim z 2007 r.

W ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych opracowano – oprócz dziewięciu standardowych formularzy – dodatkowy nieobowiązkowy standardowy formularz dotyczący oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych. Celem tego dodatkowego formularza jest ułatwienie praktycznego wdrażania rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych i umożliwienie skutecznego wykonywania praw przez obywateli w całej Unii Europejskiej.

Dziewięć standardowych formularzy

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest państwem członkowskim UE. Na mocy umowy o wystąpieniu prawo UE ma jednak zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym. Zjednoczone Królestwo można wybierać w formularzach do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

 • ZAŁĄCZNIK I - Wyciąg z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych nieobjętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania ani stwierdzenia wykonalności
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK II - Wyciąg z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK III - Wyciąg z dokumentu urzędowego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych nieobjętego postępowaniem w sprawie uznania ani stwierdzenia wykonalności
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK IV - Wyciąg z dokumentu urzędowego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych objętego postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK V - Wniosek o podjęcie szczególnych działań
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK VI - Formularz wniosku w postępowaniu o uznanie, stwierdzenie wykonalności lub wykonanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK VII - Formularz wniosku w postępowaniu o uzyskanie lub zmianę orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK VIII - Potwierdzenie wpływu wniosku
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK IX - Zawiadomienie o odmowie rozpatrzenia wniosku lub o zaprzestaniu jego rozpatrywania
  • pl_in polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja : 21/04/2015